Ψυχολογικής Έρευνας

Στοχοι

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας που διδάσκονται στο Τμήμα, έχοντας επίκεντρο ζητήματα που σχετίζονται με την προσχολική εκπαίδευση, μάθηση και ανάπτυξη, όπως: Γενική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Παιδαγωγική Ψυχολογία (Ψυχοπαιδαγωγική), Σχολική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Προσχολικής Ηλικίας, Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας, Οικολογική Ψυχολογία, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Μάθησης, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Σεμινάρια Ψυχολογίας, κ.ά.

Οι Ερευνητικές Μονάδες του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Έρευνας είναι οι ακόλουθες τρεις:

1. Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας & Βιωματικής, Ευρετικής & Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής 

Διευθυντής: Μάριος Α. Πουρκός,Ph.D., Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχοπαιδαγωγική: Εναλλακτικά-βιωματικά Πλαίσια Γνωστικής, Συναισθηματικής και Ηθικής Αγωγής και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη. Τηλ.: 28310-77666 (γραφείο), 6936550791 (κινητό). Ηλεκτρονική διεύθυνση: mpourkos@edc.uoc.gr ή mavrikospourikos@gmail.com

Η Ερευνητική Μονάδα Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής ιδρύθηκε το 2000 με βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης στη βάση των ποιοτικών κυρίως ερευνητικών μεθοδολογιών/μεθόδων. Η διαμόρφωση του χώρου στην εργαστηριακή μονάδα προσφέρεται για βιωματικές, ευρετικές και αφηγηματικές-διαλογικές δραστηριότητες (που συνιστούν μια εναλλακτική επιστημονική/ ερευνητική πρόταση στην Ψυχολογία και την εκπαίδευση) και δεν μοιάζει με τις συνηθισμένες κρύες, στεγνές, απρόσωπες και χωρίς φαντασία διδακτικές και εργαστηριακές αίθουσες του Πανεπιστημίου. Βασικός στόχος της Εργαστηριακής Μονάδας είναι η καλλιέργεια και στήριξη των φοιτητών και των εκπαιδευτικών στο έργο τους στο πνεύμα της προώθησης και εφαρμογής των οικολογικών/συστημικών, κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικών, διαλογικών και ενσώματων προοπτικών όσον αφορά την προσωπική τους ανάπτυξη (αυτογνωσία) και την ευαισθητοποίηση και μύηση τους σε εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Βασική επιδίωξη είναι η χρήση και ανάπτυξη ερμηνευτικών και οικολογικά έγκυρων μορφών κατανόησης σε συνδυασμό με την προβληματική της πολυτροπικότητας, της έρευνας-δράσης, των βασισμένων στο παιχνίδι-τέχνη-αφήγηση ερευνητικών μεθόδων και των εθνογραφικών-φαινομενολογικών και βιογραφικών-αφηγηματικών επιστημολογιών-μεθοδολογιών ως προσεγγίσεων που φιλοδοξούν να αναπαραστήσουν τη βιωμένη εμπειρία και τις ψυχοπαιδαγωγικές διαδικασίες που προκύπτουν από αυτήν στο πλαίσιο της δυναμικής της ομάδας κάνοντας χρήση μιας ποικιλίας βιωματικών, ευρετικών και διαλογικών-επικοινωνιακών πρακτικών, τεχνικών, δραστηριοτήτων, τρόπων και ειδών λόγου και γραφής. 

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από την Ερευνητική Μονάδα είναι μέρος του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Υποχρεωτικά Μαθήματα Ψυχοπαιδαγωγικής ή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σεμινάρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σεμινάρια που αφορούν τις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθοδολογίες/Μεθόδους και τις Βασισμένες στην Τέχνη, στο Παιχνίδι, στην Αφήγηση και στο Σώμα-Κίνηση Κοινωνικο-Ηθική Εκπαίδευση, Μάθηση και Ανάπτυξη, Εποπτεία των πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών των φοιτητών). Στο πλαίσιο της Μονάδας εκπαιδεύονται και κάνουν την έρευνά τους οι υποψήφιοι διδάκτορες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Κατεύθυνσης «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις». Η Μονάδα αυτή αποτελεί επίσης μια βάση σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινότητα του Ρεθύμνου προσφέροντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα επιμορφωτικά μαθήματα και βιωματικά εργαστήρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι βασικές δραστηριότητεςτης Ερευνητικής Μονάδαςτης ΟικολογικήςΨυχολογίας και της Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα: Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο των εναλλακτικών-βιωματικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων σε ζητήματα κυρίως που αφορούν τις διαδικασίες προσωπικής ανάπτυξης, αυτογνωσίας και κοινωνικο-ηθικής εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης των φοιτητών και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της Μονάδας γίνεται χρήση και ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος δημιουργικών ενσώματων-βιωματικών πολυτροπικών πρακτικώνκαι βασισμένων στο παιχνίδι, την αφήγηση και την τέχνη ερευνητικών μεθόδων [συμπεριλαμβανομένων των οπτικών μεθόδων (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος), καθώς και των βασισμένων στα εικαστικά, τη μουσική, την ποίηση, το τραγούδι, το θέατρο, την κίνηση και το χορό, κτλ. μεθόδων] σε ένα πλαίσιο ομαδικής ψυχοπαιδαγωγικής συμμετοχής. Βασικός στόχος είναι να μελετηθεί τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά και πρακτικά ο ρόλος της βιωμένης εμπειρίας, του πλαισίου, της ενσώματης και κιναισθητικής εμπειρίας στις εκπαιδευτικές, μαθησιακές και αναπτυξιακές διαδικασίες. Στο πλαίσιο της Εργαστηριακής Μονάδας προωθείται επίσης η επιστημονική συνεργασία με φορείς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που ασχολούνται με θέματα συναφή προς τους στόχους της μονάδας, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών όσον αφορά εναλλακτικές-βιωματικές και ενσώματες-πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

Εκπαίδευση των φοιτητών: Η Ερευνητική Μονάδα προσφέρει βασική εκπαίδευση σε εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στους φοιτητέςτου Τμήματος μέσα από μια σειρά βιωματικών και πολυτροπικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των μαθημάτων της Παιδαγωγικής και Οικολογικής Ψυχολογίας και κυρίως στο πλαίσιο των σεμιναρίων. Η εργαστηριακή μονάδα προσφέρει τεχνική υποστήριξη και ακαδημαϊκή εποπτεία για τους φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν ποιοτική έρευνα της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο πλαίσιο της πτυχιακής ή διπλωματικής (Μάστερ) ή διδακτορικής τους εργασίας. 

Ακαδημαϊκή-επιστημονική ανάπτυξη– σύνδεση με την κοινότητα: Ένας από τους βασικούς στόχους της εργαστηριακής μονάδας είναι η επιδίωξη και ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου στο πλαίσιο τόσο της στενότερης ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και με το ευρύτερο κοινό της κοινότητας του Ρεθύμνου αλλά και άλλων πόλεων της Κρήτης. Για το σκοπό αυτό, η ερευνητική μονάδα διοργανώνει διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, ημερίδες, διεθνή συμπόσια και συνέδρια. Μερικές από τις πρόσφατες διεπιστημονικές εκδηλώσεις (ημερίδες, διεθνή συμπόσια και συνέδρια) που έχουν διοργανωθεί είναι οι ακόλουθες:

[1] 05 ‒ 06 Νοεμβρίου 2004: Σώμα, Εκπαίδευση και Βιωματική Γνώση: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Πρακτικές και Διαστάσεις της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας και Αφήγησης

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3A2010-05-14-15-44-51&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[2] 19 ‒ 22 Μαΐου 2005: Ο Μύθος της Αποπλαισιωμένης και Αποενσώματης Γνώσης και οι Συνεπαγωγές του στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία

[3] 19 ‒ 22 Μαΐου 2005: Μύθοι στις Προσεγγίσεις του Εαυτού και της Ετερότητας

[4] 12 Μαΐου 2006: Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Διαστάσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=104%3A2010-05-14-15-39-01&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[5] 18 Μαΐου 2006: Αφήγηση-Παραμύθι-Ψυχολογία: Από το Λαϊκό Αφηγητή στην Παιδαγωγική Πράξη

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3A2010-05-14-15-41-09&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[6] 24 Νοεμβρίου 2006: Αναζητώντας το Νόημα και το Ρόλο της Αφήγησης και του Παραμυθιού: Κριτικές Προσεγγίσεις, Διαδικασίες Παραγωγής και Πρόσληψης, Ψυχοπαιδαγωγικές και Ψυχοθεραπευτικές Διαστάσεις

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3A2010-05-14-15-41-56&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[7] 16 – 17 Μαρτίου 2007: Θεωρία και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Προοπτικές και Όρια

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3A2010-05-14-15-27-26&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[8] 18 ‒ 22 Απριλίου 2007: Ο Ρόλος του Σώματος στις Διαδικασίες Μάθησης, Ανάπτυξης και Γνώσης: Προς μια Ενσώματη Ψυχολογία και Εκπαίδευση

[9] 25 ‒ 27 Μαΐου 2007: Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Mikhail Bakhtin: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Τέχνη, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3A-mikhail-bakhtin-&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[10] 29 Μαίου 2008 – 01 Ιουνίου 2008: Ο Ρόλος της Πρακτικής Κοινωνικής Δραστηριότητας και της Υποκειμενικότητας στις Διαδικασίες Γνωστικής Ανάπτυξης και Μάθησης: Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές, Οικολογικές και Διαλογικές Προσεγγίσεις

[11] 29 Μαίου 2008 – 01 Ιουνίου 2008: Ο Ρόλος του Σώματος και των Συστημάτων Αντίληψης-Δράσης στις Διαδικασίες Μάθησης και Ανάπτυξης των Παιδιών

[12] 10 – 12 Οκτωβρίου 2008: Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και την Γνώση

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A2010-05-14-15-23-09&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[13] 11 Δεκεμβρίου 2009: Η Θέση του Παιδιού στο Πλαίσιο των Νέων Μορφών Συμβίωσης: Νέες Προκλήσεις για τους Γονείς και τους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3A2010-05-14-15-10-22&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[14] 12 – 13 Νοεμβρίου 2010: Δυνατότητες και Όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό Σχεδιασμό

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3A2010-11-05-15-53-56&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[15] 11 Οκτωβρίου 2011: Ποιοτική Έρευνα και Κριτική Παιδαγωγική: Η Εφαρμογή τους σε Αγροτικές Περιοχές της Βραζιλίας

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=488%3Apoiotikiereuna2011&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[16] 25 – 27 Νοεμβρίου 2011: Δυνατότητες και Όρια των Βασισμένων στην Τέχνη Ποιοτικών Μεθοδολογιών: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=475%3Apourkosvol3&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[17] 22, 23 & 24 Ιουνίου 2012: Η Απούσα Παρουσία του Σώματος στις Κοινωνικές Επιστήμες, την Τέχνη, την Εκπαίδευση και στις Επιστήμες Υγείας: Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=519%3Aapousasimposium&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[18] 22 ‒ 26 Μαΐου 2013: Βίωμα και Ποιοτικές Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=563%3Abiwmapsyhologiaekpaideysh&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[19] 13 & 14 Ιουλίου 2013: Το Σώμα ως Τόπος Δημιουργίας Κοινωνικών Νοημάτων: Εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες, την Τέχνη, την Εκπαίδευση και στις Επιστήμες Υγείας

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=564%3Abodysocialmeanings&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[20] 09 Απριλίου 2014: Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις των Οικολογικών και Συστημικών Προσεγγίσεων στην Οικογένεια και την Εκπαίδευση: Συνεπαγωγές στη Μεθοδολογία της Έρευνας και στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό

http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=586%3A2014-04-01-06-50-22&catid=36%3Asynedria&Itemid=177&lang=el

[21] 09 Μαΐου 2014: «Διεργασίες Διαφοροποίησης, Συναισθηματικά Τρίγωνα και Εμπλοκές στην Οικογένεια και Διαδικασίες Αγωγής, Μάθησης και Ανάπτυξης των Παιδιών σε Ένα Κόσμο Κρίσεων και Εντάσεων». Διοργάνωση Συμποσίου στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας με θέμα: «Μορφές Ανάπτυξης σε Έναν Απρόοπτα Μεταβαλλόμενο Κόσμο» που έγινε στις 08 έως 11 Μαΐου 2014.

[22] 16 – 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016: Διοργάνωση ως Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου “Cultural-Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development”, που έγινε στις 16-19 Ιουνίου 2016 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

     http://iscarconf.soc.uoc.gr/home.html

     https://drive.google.com/file/d/0B3DD0GsuoU41V0hwaVg1eE12QVU/view

[23] 16 – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016: Διοργάνωση Διήμερου Προσυνεδριακού Διεπιστημονικού-Καλλιτεχνικού Συμποσίουμε θέμα «Το Ανθρώπινο Σώμα και Βίωμα στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης υπό το Πρίσμα της Επιστήμης και της Τέχνης» που έλαβε χώρα στις 16-17 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου “Cultural-Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development” που έγινε στις 16-19 Ιουνίου 2016 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

     http://iscarconf.soc.uoc.gr/preconf/pre1gr.html

[24] 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017: Διοργάνωση Διεπιστημονικού Συμποσίουμε θέμα «Το Σώμα ως Τόπος Βιωμάτων, Ταυτοτήτων και Κοινωνικών Νοημάτων στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης: Συνεπαγωγές στην Παιδεία, τη Γνώση και την Προσωπική Ανάπτυξη» που έλαβε χώρα στις 29 Μαρτίου 2017 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά.

     http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=623%3Achania-art&catid=36%3Asynedria&lang=en

 

2. Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας

 

3. Μονάδα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Δημοσιευσεις
Διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Notara, V., Magriplis, E., Prapas, C., Antonogeorgos, G., Rojas-Gil, A. P., Kornilaki, E., Lagiou, A., & Panagiotakos, D. , Parental weight status and early adolescence body weight in association with socioeconomic factors., Journal of Education and Health Promotion, , 2019, 8(1), 0-0
Champilomati, G., Notara, V., Prapas, C., Konstantinou, E., Kordoni, M., Velentza, A., Mesimeri, M., Antonogeorgos, G., Rojas-Gil, A. P., Kornilaki, E., Lagiou, A., & Panagiotakos, D. (2020). , Breakfast consumption and obesity among preadolescents: an epidemiological study, Pediatrics International, 2019, 0-0
Kypriotaki, Μ. & Markodimitraki, M. , Playful Interactions between twins with autism and teachers and peers: a case study. , Preschool and Primary Education,6, 2018, 1, 1-22
Notara, V., Antonogeorgos, G., Kordoni, M. E. Sakellari, E., Prapas, C., Velentza, A., Manifava, E., Rojas-Gil, AP., Kornilaki, E. N., Lagiou, A., & Panagiotakos, D. P. , Family characteristics and children's knowledge on cardiovascular risk factors, Pediatrics International, , 2018, 60, 1081-1086
Notara, V., Antonogeorgos, G., Prapas, C., Velentza, C. A., Kordoni, M. E., Manifava, E., Rojas-Gil, AP., Kornilaki, E. N., & Panagiotakos, D. P., Gender impact on children's knowledge and perceptions regarding cardiovascular disease risk factors: Α school-based survey in Greece, Journal of Education and Health Promotion, 2018, 7, 0-0
Kokkinaki, T. & Markodimitraki, M. , Spontaneous emotional coordination of first-born dizygotic twins and singletons with their mothers in early infancy, European Journal of Developmental Psychology, 16, 2017, 3, 268-289
Cheng, H., Treglown, L., Montgomery, S., Κornilaki, E. N., Tsivrikos, D., & Furnham, A. , The associations between personality traits, education, occupation, and the occurrence of eczema in adulthood, Journal of Health Psychology, 2017, 22(7), 916-924
Kornilaki, E. N., Childhood obesity: Can the scale weigh popularity? , Early Child Development and Care. , 2017, 189(10), 1638-1646
Cheng, H., Treglown, L., Green, A., Chapman, B., Κornilaki, E. N., & Furnham, A. , Childhood onset of migraine, gender, parental social class, and trait neuroticism as predictors of the prevalence of migraine in adulthood., Journal of Psychosomatic Research, 2016, 88, 54-58
Cheng, H., Deighton, J., Wolpert, M., Chapman, B., Κornilaki, E. N., Treglown, L., & Furnham, A. , Hay fever in childhood, traits neuroticism and conscientiousness as predictors of the occurrence of hay fever in adulthood: Evidence from a British cohort. , Journal of Health Psychology, 2016, 21(10), 2367-2375
Kornilaki, E., The effect of body-weight and obesity bias on children’s self-esteem., Preschool and School Education, 2015, 3(1), 3-16
Misailidi, P. & Kornilaki, E., Development of afterlife beliefs in childhood: Relationship to parent beliefs and testimony. , Merrill-Palmer Quarterly, 2015, 6(2), 290-318
Markodimitraki, M., Linardakis, M., Kypriotaki, M., & Manolitsis, G. , The impact of preschool twins' physical difficulties on parental perceptions towards separation, closeness and friendship. , Early Child Development and Care, 186, 2015, 4, 544-561
Kornilaki, E. N. , Obesity bias in children: The role of actual and perceived body-type. , Infant and Child Development, 2015, 24, 365-381
Markodimitraki, M. & Kokkinaki, T. , Exploring Emotional `Dialogues' in Spontaneous Twin Infant-mother Interaction. , International Journal of Psychology Research and Therapeutics, 1, 2014, 101, 1-7
Kornilaki, E., Obesity bias in preschool children: Do the obese adopt anti-fat views? , The Hellenic Journal of Psychology, 2014, 11, 26-46
Markodimitraki, M., Kypriotaki, M., Ampartzaki, M., & Manolitsis, G. , Effects of context and facial expression on imitation tasks in pre-school children with autism., Early Child Development and Care,, 2013, 183, 1275-1292
Markodimitraki, M., Kypriotaki, M., Ampartzaki, M., & Manolitsis, G. , Effects of context and facial expression on imitation tasks in pre-school children with autism. , Early Child Development and Care, 9, , 2012, 1276-1292
Kypriotaki, M., & Manolitsis, G. , Teachers’ evaluations for the detection of primary school children with attention deficit hyper-activity disorder, European Journal of Special Needs Education, 2010, 25(3), 269-281
Kornilaki, E., Generalizing principles in spite of procedural differences: Children's understanding of divisio, Cognitive Development, 2005, 20, 388-410
Kornilaki, E. & Chlouverakis, G., The situational antecedents of pride and happiness: Developmental and domain differences, British Journal of Developmental Psychology, 2004, 22(4), 605-617
Κορνηλάκη, Α. Ν. , Ο ρόλος της ένα-προς-ένα αντιστοιχίας στο σχηματισμό ίσων πηλίκων κατά τη διαδικασία του μοιράσματος., 2001, 180-186
Niemczynski, A., Czyzowska, D., Pourkos, M., & Mirski, A., The Cracow Study with Kohlberg’s Moral Judgment Interview: Data Pertaining to the Assumption of Cross-Cultural Validity, Polish Psychological Bulletin, 1988, 19(1), 43-53
Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
Κορνηλάκη, Α. & Μισαηλίδη, Π. , Οι πεποιθήσεις των παιδιών για τη μεταθάνατον ζωή: Επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφία, Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση,, 2019, 7(1), 37-49
Κορδόνη, Μ. Ε., Νοταρά, Β., Μεσημέρη, Μ., Βελεντζά, Ά., Αντωνογεώργος, Γ., Πράπας, Χ., ... & Παναγιωτάκος, Δ. (2016). Προσδιοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση γνώσεων & αντιλήψεων για την καρδιαγγειακή υγεία: Επιδημιολογική μελέτη μαθητών Ε' & ΣΤ' τάξης δημοτικού σχολείου. Hellenic Journal of Nutrition & Dietetics, 7(1)., Προσδιοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση γνώσεων & αντιλήψεων για την καρδιαγγειακή υγεία: Επιδημιολογική μελέτη μαθητών Ε' & ΣΤ' τάξης δημοτικού σχολείου, Hellenic Journal of Nutrition & Dietetics, 2016, 7(1), 26-34
Κορνηλάκη, Α. Κ. , Το στίγμα της παχυσαρκίας και οι επιπτώσεις του στη συναισθηματική και κοινωνική ζωή των παιδιών., Ψυχολογία, 2011, 8(2), 176-191
Κουγιουμουτζάκης, Γ., Κακλαμάνη, Σ., Σαραφίδου Ε., Μαρκοδημητράκη, Μ., & Πατεράκη, Μ. , Χρονικές διάρκειες στη μιμητική αλληλεπίδραση δίδυμων ΔΖ βρεφών., Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 11, 2008, 1, 9-36
Κουγιουμουτζάκης, Γ., Μαρκοδημητράκη, Μ., & Τσούρτου, Β. , Ψυχανάλυση και αναπτυξιακή ψυχολογία: καιροί συνεργασίας, Νέα Εστία, 160, 2006, 1795, 1100-1121
Πουρκός, Μ., & Κοντοπόδης, Μ., Η Αντίληψη (Κατανόηση) του Χρόνου στις Γλωσσικές και Ιχνογραφικές Μεταφορές των Εφήβων, Επιστήμες Αγωγής, 2006, 3, 83-98
Μαρκοδημητράκη, Μ., Κουγιουμουτζάκης, Γ., & Κοκκινάκη Θ. , Όψεις της Ανάπτυξης των Διδύμων, Ψυχολογία, 12, 2005, 2, 133-152
Πουρκός, Μ., & Κοντοπόδης, Μ., Πώς Βιώνουν τον Χρόνο στο Σχολείο οι Μαθητές 16 Ετών, Ψυχολογία, 2005, 12(2), 249-275
Κορνηλάκη, Α. N. , Η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 2003, 35, 132-144
Κορνηλάκη, Α. N., Η κατανόηση των κλασματικών σχέσεων στο πλαίσιο μερισμού συνεχών ποσοτήτων., Παιδαγωγικός Λόγος,, 2000, 1, 100-109
Πουρκός, Μ., Βιβλιοκριτική του βιβλίου της Δέσποινας Σταματοπούλου με τίτλο «Περί του ‘Νοήματος’ της Τέχνης» , Επιστήμες της Αγωγής, 2000, 3, 182-185
Συγγράμματα
Κορνηλάκη, Α. Ν., Κυπριωτάκη Μ., & Μανωλίτσης, Γ. , Θέματα πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, 2010, Πεδίο, Αθήνα,
Πουρκός, Μ., Η Ανάπτυξη της Ηθικής Αυτονομίας: Μεθοδολογική Προσέγγιση του L. Kohlberg (Γνωστικο-Αναπτυξιακή Προσέγγιση), 1990, Αυτοέκδοση, Αθήνα,
Συλλογικοί τόμοι
Ρουφογάλη, Α., & Πουρκός, Μ., Διαδίκτυο και Εφηβεία: Ζητήματα κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και Διαχείρισης των Συναισθημάτων, 2019, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 293-327
Καζούλη-Πλαϊτάκη, Ε., & Πουρκός, Μ., Η Δυναμική της Ετεροτοπίας των Εναλλακτικών Σεξουαλικών και Έμφυλων Βιωμάτων και Ταυτοτήτων στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης στην Ελλάδα, 2019, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 251-289
Σγουρομάλλη, Ι., & Πουρκός, Μ., Πώς τα Νήπια Βιώνουν και Εκφράζουν τη Σύγχρονη Κρίση στην Ελλάδα, στις Αφηγήσεις τους στο Πλαίσιο του Παιχνιδιού, με το Σώμα της Χειροποίητα Κατασκευασμένης Κούκλας-Εαυτού τους, 2019, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 413-438
Πουρκός, Μ., Σώμα και Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Μάθησης στην Προσέγγιση του Pierre Bourdieu: Η Έξη (Habitus) στην Εποχή των Ραγδαίων Αλλαγών και της Παγκοσμιοποιημένης Αβεβαιότητας, 2019, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 33-73
Τζώρτζη, Α., & Πουρκός, Μ., Το Διαζύγιο στην Εποχή της Σύγχρονης Κρίσης και οι Ψυχολογικές και Κοινωνικές του Επιπτώσεις στους Πατέρες: Μελέτη Δύο Περιπτώσεων από την Κρήτη, 2019, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 159-250
Πουρκός, Μ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το Σώμα, το Βίωμα και η Ταυτότητα στην Εποχή των Ραγδαίων Αλλαγών και της Σύγχρονης Κρίσης, 2019, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 1-31
Πουρκός, Μ., Κριτική Θεώρηση των Βασικών Θεωρητικών Προσεγγίσεων που Αφορούν τις Έννοιες και τις Κατηγορίες: Η Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προοπτική και οι Συνεπαγωγές της για μια Εναλλακτική Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση, 2018, Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Προκλήσεις και Προοπτικές , 343-359
Πουρκός, Μ., Το Σώμα ως Τόπος Οικολογικά και Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικά Πλαισιοθετημένης Πληροφορίας και η Σημασία του για τη Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας και τις Διαδικασίες Μάθησης και Γνώσης: Προς μια Οικο-σωματικο-βιωματική Προοπτική, 2017, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης: Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας, 95-160
Σγουρομάλλη, Ι. & Πουρκός, Μ., Το Σώμα της Σύγχρονης Κούκλας και ο Ρόλος του στη Διαμόρφωση των Επιλογών, Αφηγηματικών Δράσεων και Σωματικών Έξεων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας και των Δύο Φύλων στο Πλαίσιο Παιγνιωδών Δραστηριοτήτων, 2017, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα, Το Σώμα ως Τόπος Βιωμάτων, Ταυτοτήτων και Κοινωνικών Νοημάτων , 305-339
Πουρκός, Μ., Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης: Βασικές Κατευθύνσεις Ερευνών της Ενσώματης Στροφής στις Κοινωνικές Επιστήμες, 2017, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης: Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας, 31-94
Πουρκός, Μ., Η Ενσώματη Στροφή στις Κοινωνικές Επιστήμες: Το Σώμα ως Τόπος Βιωμάτων, Ταυτοτήτων και Κοινωνικών Νοημάτων, 2017, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα, Το Σώμα ως Τόπος Βιωμάτων, Ταυτοτήτων και Κοινωνικών Νοημάτων, 39-88
Κορνηλάκη, Α. Ν., & Κυπριωτάκη, Μ. , Παππούδες και γιαγιάδες τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: ο ρόλος, η συμβολή τους και η αναγκαιότητα προγραμμάτων παρέμβασης, 2017, Η. Κουρκούτας, Πεδίο, Σχολική Συμβουλευτική και Παρεμβάσεις για Παιδιά με Διαταραχές, 0-0
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή, 2017, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης: Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας, 0-0
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή, 2017, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα, Το Σώμα ως Τόπος Βιωμάτων, Ταυτοτήτων και Κοινωνικών Νοημάτων, 17-35
Κοκκινάκη, Θ., Αντωνακάκης, Δ., Πατεράκη Μ., Μαρκοδημητράκη, Μ., Πρατικάκη, Α., Βιταλάκη, Ε., & Κουγιουμουτζάκης, Γ. , Τα βρέφη και η μίμηση: Τα κίνητρα. , 2016, Γ. Κουγιουμουτζάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 133-156
Πουρκός, Μ. , Ο Εαυτός στις Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές, Διαλογικές και Οικολογικές Προσεγγίσεις: Προς μια Διευρυμένη Προσέγγιση του Εαυτού, 2016, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Oportuna, Πάτρα, Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό, 413-450
Πουρκός, Μ., Διαλογικότητα και Μετανεωτερικότητα: Γιατί ο Μπαχτίν δεν είναι Μετανεωτερικός Στοχαστής; , 2016, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Oportuna, Πάτρα, Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό, 147-160
Πουρκός, Μ., Αναζητώντας το Νόημα του Κειμένου: Μια Εισαγωγή στις Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Λογοτεχνικής Κριτικής, 2016, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Oportuna, Πάτρα, Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό, 197-267
Πουρκός, Μ., Μιχαήλ Μπαχτίν και Διαλογικότητα: Μια Εισαγωγή, 2016, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Oportuna, Πάτρα, Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό, 47-100
Πουρκός, Μ., Η Διδασκαλία και η Μάθηση ως Διαλογική Διαδικασία, 2016, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Oportuna, Πάτρα, Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό , 451-490
Πουρκός, Μ., Η Γνώση ως Διαλογική Διαδικασία, 2016, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Oportuna, Πάτρα, Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό , 177-194
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή και Επισκόπηση του Επιμελητή, 2016, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Oportuna, Πάτρα, Προοπτικές και Όρια της Διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν: Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση, την Τέχνη και τον Πολιτισμό, 17-44
Πουρκός, Μ., Σύγχρονες Προσεγγίσεις του Σώματος/Σωματοποίησης και ο Ρόλος του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Γνώσης: Η Οικο-σωματικο-βιωματική Προοπτική και η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης, 27-140
Πουρκός, Μ. & Σγουρομάλλη, Ι., Αναδεικνύοντας τις Φωνές και την Προοπτική των Παιδιών στη Διαδικασία της Έρευνας: Το Παιχνίδι με την Κούκλα ως Φιλική προς τα Παιδιά Ποιοτική Μέθοδος Έρευνας, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές, 426-456
Καζούλη-Πλαϊτάκη, Ε. & Πουρκός, Μ., Το Photovoice ως Μεθοδολογικό Εργαλείο Ποιοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: Ένα Παράδειγμα Εφαρμογής στο Ζήτημα των Κρυφών Σεξουαλικών Ταυτοτήτων, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές , 265-292
Πουρκός, Μ. , Το Χάσμα ανάμεσα στη Θεωρία και την Παιδαγωγική Πράξη και το Άδηλο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Μάθησης: Κριτική στα Μηχανιστικά Μοντέλα Κοινωνικοποίησης και Αγωγής, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης, 615-640
Πουρκός, Μ. , Ασυμμετρική Λειτουργία του Εγκεφάλου: Βασικές Θεωρίες και Επιστημονικές Διαπιστώσεις και οι Συνεπαγωγές τους στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης, 215-250
Πουρκός, Μ. , Ο Κενός Χώρος για Ενσώματες-Βιωματικές Πολυτροπικές Δραστηριότητες ως Τόπος Εμπειρίας, Μάθησης και Ανάπτυξης: Η Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προοπτική και η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική, 2015, Δ. Γερμανός & Μ. Λιάπη (Επιμ.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα, Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή , 280-292
Καζούλη-Πλαϊτάκη, Ε. & Πουρκός, Μ., Η Μουσική ως Μεθοδολογικό Εργαλείο Ποιοτικής Έρευνας, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές, 404-425
Πουρκός, Μ., Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Ιστορική και Θεωρητική-Επιστημολογική Οριοθέτηση του Πεδίου - Η Οικο-σωματικο-βιωματική Προοπτική και η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές, 38-125
Πουρκός, Μ. , Η Κρίση στην Εκπαίδευση, το Ενσώματο Βίωμα του Χρόνου των Μαθητών στο Σχολείο και το Νόημα Εφαρμογής Ενσώματων Εναλλακτικών-βιωματικών Ψυχοπαιδαγωγικών Προσεγγίσεων, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης, 535-613
Πουρκός, Μ. , Ο Ρόλος του Σώματος και της Μεταφοράς στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Γνώσης: Προς μια Εναλλακτική-ολιστική Ψυχοπαιδαγωγική, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης , 141-192
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης , 19-23
Πουρκός, Μ. , Η Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προοπτική: Η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική ως Τόπος Εμπειρίας, Μάθησης και Ανάπτυξης, 2015, Δ. Γερμανός & Μ. Λιάπη (Επιμ.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα, Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή , 0-0
Τζώρτζη, Α. & Πουρκός, Μ., Η Ποίηση ως Μεθοδολογικό Εργαλείο Ποιοτικής Έρευνας: Η Μελέτη Περίπτωσης μιας Διαζευγμένης Μητέρας με βάση τις Βιογραφικές-Αφηγηματικές Συνεντεύξεις και τις Μαντινάδες, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές, 350-403
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές, 19-37
Πουρκός, Μ. , Το Ζήτημα της Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Βελτίωσης των Εκπαιδευτικών: Μια Κριτική Αναφορά στις Προσεγγίσεις Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης, 641-679
Σγουρομάλλη, Ι. & Πουρκός, Μ. , Σώματα και Προσφερόμενες Δυνατότητες (Affordances) της Σύγχρονης Κούκλας και η Σημασία τους στις Διαδικασίες Ενσώματης Μάθησης και Ανάπτυξης των Παιδιών, 2015, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Η Απούσα Παρουσία του Σώματος και του Βιώματος στις Διαδικασίες Εκπαίδευσης, Μάθησης και Ανάπτυξης , 405-434
Pourkos, M. , Editor’s Introduction and Review, 2014, M. Pourkos (Ed.), LAP LAMBERT Academic Publishing , Germany, Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Applications in Psychology, Art, Education and Culture , 17-33
Πουρκός, Μ. , Δυνατότητες και Όρια των Στρατηγικών Διεύρυνσης του Ερευνητικού Σχεδιασμού (Μείξης των Μεθοδολογιών) στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 2013, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Ίων, Αθήνα, Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα των Προοπτικών Διεύρυνσης του Ερευνητικού Σχεδιασμού, 133-182
Πουρκός, Μ. , Εισαγωγή – Το Ζήτημα της Μείξης των Μεθοδολογιών/Μεθόδων στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητική και Ιστορική Οριοθέτηση του Πεδίου, 2013, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Ίων, Αθήνα, Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα των Προοπτικών Διεύρυνσης του Ερευνητικού Σχεδιασμού, 39-132
Πουρκός, Μ. , Πρόλογος, 2013, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Ίων, Αθήνα, Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα των Προοπτικών Διεύρυνσης του Ερευνητικού Σχεδιασμού , 5-13
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή του Επιμελητή, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Λογοτεχνία-Διαλογικότητα-Ψυχολογία: Κριτικές Προσεγγίσεις, 19-32
Πουρκός, Μ., & Κατσαρού, Ε., Εισαγωγή, 2011, Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και την Γνώση, 21-60
Πουρκός, Μ., Η Διδασκαλία, η Μάθηση και η Ανάπτυξη ως Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμική Διαδικασία: Η Μεθοδολογική Προοπτική της Οικο-Σωματικο-Βιωματικής Προσέγγισης, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση , 378-426
Πουρκός, Μ., Κριτική της Ατομιστικής Οντολογίας και του Γνωστικισμού στην Ψυχολογία, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 170-188
Πουρκός, Μ., & Δασκαλάκη, Κ., Εμπειρίες, Αντιλήψεις και Συμπεριφορές των Μητέρων σε Σχέση με τα Παιδιά τους με Αυτισμό και Σύνδρομο Rett, 2011, Α. Βλάχου, Μ. Καϊλα & Β. Στρογγυλού (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες – Οικογένεια και Σχολείο, 19-60
Πουρκός, Μ., Η Αφήγηση στην Ψυχολογία: Προς μια Διαλογική Προσέγγιση, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Λογοτεχνία-Διαλογικότητα-Ψυχολογία: Κριτικές Προσεγγίσεις, 144-198
Κατέρη, Ε., & Πουρκός, Μ., Σαμάνοι και Ψυχολόγοι: Πολιτισμικές Διαφορές Σχετικά με τους Ρόλους και τις Συνεπαγωγές των Θεραπευτικών τους Τεχνικών στην Κοινωνία, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 633-666
Πουρκός, Μ., Ο Ρόλος του Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικού Πλαισίου στην Ηθική Αγωγή και Ανάπτυξη των Παιδιών, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 299-323
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή στις Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση , 55-136
Πουρκός, Μ., Ο Ρόλος της Μεταφοράς στη Γνώση και τη Μάθηση: Προς μια Βιωματική, Ευρετική και Διαλογική-Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική, 2011, Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και την Γνώση, 137-152
Πουρκός, Μ., Αντικείμενο και Προσεγγίσεις της Λογοτεχνικής Κριτικής: Η Περίπτωση των Ψυχολογικών Προσεγγίσεων, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Λογοτεχνία-Διαλογικότητα-Ψυχολογία: Κριτικές Προσεγγίσεις , 33-88
Τσούκαρης, Ε., Πουρκός, Μ., & Κατέρη, Ε., Συστήματα Ταξινόμησης Ψυχολογικών Διαταραχών DSM-IV και ICD-10: Νοσολογικές Οντότητες ή Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Κατασκευές; , 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 497-525
Πουρκός, Μ., Ο Ρόλος του Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικού Πλαισίου στην Ερμηνεία και Κατανόηση της Τραγωδίας του Columbine: Προς μια Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προσέγγιση, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 573-594
Κατέρη, Ε., & Πουρκός, Μ., Επιστημολογικοί Προβληματισμοί Σχετικά με την Ψυχοπαιδαγωγική και Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση της Πολιτισμικής Ετερότητας, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 597-632
Πουρκός, Μ., Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Διαστάσεις της Ψυχολογίας της Παρώθησης και οι Συνεπαγωγές της, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 208-223
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή και Επισκόπηση του Επιμελητή, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Κοινωνικο-Ιστορικο-Πολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, 25-51
Γεωργοπούλου, Κ., & Πουρκός, Μ., Οι Αξίες και τα Πρότυπα Συμπεριφοράς των Εφήβων στο Σύγχρονο Εφηβικό Μυθιστόρημα στην Ελλάδα, 2011, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Διάδραση, Αθήνα, Λογοτεχνία-Διαλογικότητα-Ψυχολογία: Κριτικές Προσεγγίσεις , 305-331
Πουρκός, Μ., Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Μια Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες, Προβληματισμούς και Προσεγγίσεις, 2011, Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (Επιμ.), Νησίδες, Θεσσαλονίκη, Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και την Γνώση, 61-102
Πουρκός, Μ., & Δαφέρμος, Μ., Εισαγωγή ‒ Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Θεωρητική και Ιστορική Οριοθέτηση του Πεδίου, 2010, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, 19-73
Πουρκός, Μ., Η Ποιοτική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία και το Ερμηνευτικό «Παράδειγμα»: Η Ψυχολογία ως Ανθρωπιστική Επιστήμη, 2010, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα , 181-224
Πουρκός, Μ., Η Διαμάχη μεταξύ Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό Σχεδιασμό, 2010, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα , 131-176
Κορνηλάκη Α. Ν., & Μισαηλίδη, , Η θεωρία του νου στον αυτισμό, 2010, Α. Κορνηλάκη, Μ. Κυπριωτάκη, & Γ. Μανωλίτσης, Πεδίο, Αθήνα, 69-91
Πουρκός, Μ., Επιστημολογικά-μεθοδολογικά «Παραδείγματα» στη Θεωρία και Έρευνα της Σύγχρονης Ψυχολογίας: Βασικές Παραδοχές και η Κριτική τους, 2010, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, 77-180
Πουρκός, Μ., Η Έννοια της Θεωρίας και ο Ρόλος της στην Έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών: Οι «Κρίσεις» και τα Βασικά «Παραδείγματα», 2010, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, 59-130
Πουρκός, Μ., & Κοντοπόδης, Μ. , Η Αντίληψη (Κατανόηση) του Χρόνου στις Γλωσσικές και Ιχνογραφικές Μεταφορές των Εφήβων, 2010, Σ. Κανελλάκη, Κ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη & Β. Παπαβασιλείου (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, Διεργασίες Σκέψης στο Σχολείο και το Περιβάλλον, 55-78
Πουρκός, Μ., & Δαφέρμος, Μ., Εισαγωγή ‒ Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Θεωρητική και Ιστορική Οριοθέτηση του Πεδίου, 2010, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, 21-56
Πουρκός, Μ., Η Φαινομενολογική Μέθοδος Έρευνας: Από τη Φιλοσοφική Προοπτική στην Επιστημονική Ποιοτική Έρευνα., 2010, Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα , 371-412
Κυπριωτάκη, Μ., Φραγγογιάννη, Μ.-Ε., & Μανωλίτσης, Γ., Γονείς και παιδιά με και χωρίς εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση: αντιλήψεις, σχέσεις αλληλε-πίδρασης και δραστηριότητες., 2010, Σε Αικ. Κορνηλάκη, Μ. Κυπριωτάκη, & Γ. Μανωλίτσης (Επ.), Πεδίο, Αθήνα, 147-174
Τσούκαρης, Ε., & Πουρκός, Μ., Η Φύση της Κατηγοριοποίησης και οι Συνεπαγωγές της στην Κλινική Ψυχολογία, 2009, Γ. Κλεφτάρας & Μ. Καίλα (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, Από την Ψυχοπαθολογία στο Νόημα Ζωής, 37-52
Πουρκός, Μ., Συστατικά Στοιχεία της Αφηγηματικής Διαδικασίας: Βασικές Κριτικές Προσεγγίσεις, 2009, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις , 401-415
Πουρκός, Μ., Ο Ρόλος της Αφήγησης Προσωπικών Διλημματικών Ιστοριών στην Ηθική και Πνευματική Αγωγή και Ανάπτυξη: Μια Εφαρμογή της Βιωματικής, Ευρετικής και Διαλογικής-Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής, 2009, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις, 433-449
Πουρκός, Μ., Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις της Τέχνης στην Προσέγγιση του L.S. Vygotsky, 2009, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις, 65-103
Τσούκαρης, Ε., & Πουρκός, Μ., Κριτική στα Διαγνωστικά Συστήματα Ταξινόμησης DSM-IV και ICD-10, 2009, Γ. Κλεφτάρας & Μ. Καίλα (Επιμ.), Πεδίο, Αθήνα, Από την Ψυχοπαθολογία στο Νόημα Ζωής, 53-66
Πουρκός, Μ., Προσεγγίσεις της Αφήγησης και ο Ρόλος της στην Ηθική Αγωγή και Ανάπτυξη: Προς μια Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προσέγγιση και μια Βιωματική, Ευρετική και Διαλογική/Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική, 2009, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις , 417-431
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή και Επισκόπηση του Επιμελητή, 2009, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τόπος, Αθήνα, Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις , 23-61
Πουρκός, Μ., Προσεγγίσεις των Εννοιών και Κατηγοριών: Προς μια Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προσέγγιση και Μια Βιωματική, Ευρετική και Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική, 2008, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ενσώματος Νους, Πλαισιοθετημένη Γνώση και Εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την Ποιητική και τον Πολιτισμό του Σκεπτόμενου Σώματος, 179-221
Πουρκός, Μ. , Πέρα από τις Νεωτερικές και Μετανεωτερικές Αναγνώσεις του Σώματος: Προς μια Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προσέγγιση, 2008, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ενσώματος Νους, Πλαισιοθετημένη Γνώση και Εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την Ποιητική και τον Πολιτισμό του Σκεπτόμενου Σώματος, 97-123
Πουρκός, Μ., Ηθική Δράση και Διαδικασίες Διαμόρφωσης των Ηθικών Προσανατολισμών των Δύο Φύλων: Προς Μια Οικο-Σωματική-Βιωματική Προσέγγιση και Μια Βιωματική, Ευρετική και Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική, 2008, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ενσώματος Νους, Πλαισιοθετημένη Γνώση και Εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την Ποιητική και τον Πολιτισμό του Σκεπτόμενου Σώματος, 233-292
Πουρκός, Μ., Εισαγωγή και Επισκόπηση του Επιμελητή. , 2008, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ενσώματος Νους, Πλαισιοθετημένη Γνώση και Εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την Ποιητική και τον Πολιτισμό του Σκεπτόμενου Σώματος, 25-93
Kypriotaki, M. & Markodimitraki, M. , The inclusion of students with special needs at the University of Crete., 2007, Th. Giovaziolias, Ev. Karademas and An. Kalantzi-Azizi , Eλληνικά Γράμματα, Αθήνα, Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counseling in the European Higher Education , 181-202
Kontopodis, M., & Pourkos, M. , Das Alltagswissen von Jugendlichen über Zeit in der Schule: von Stillstehenden Uhren, Aufeinander Folgenden Blocks u. a. Bildlichen Metaphern (Η Καθημερινή Γνώση των Εφήβων Σχετικά με το Χρόνο στο Σχολείο: Για τα Σταματημένα Ρολόγια, την Αλληλουχία των Μαθημάτων και Άλλες Ιχνογραφικές Μεταφορές), 2007, B. Fichtner (Ed.), Athena, Oberhausen, Zentrum und Peripherie. Kulturen des Lernens (Κέντρο και Περιφέρεια. Πολιτισμοί της Μάθησης), 221-239
Kugiumutzakis, G., Kokkinaki, T., Markodimitraki, M., & Vitalaki, E. , Emotions in Early Mimesis, 2005, . Nadel & D. Muir , Oxford University Press, Oxford, Εmotional Development , 161-182
Κορνηλάκη, Α. & Nunes, T. , Οι απαρχές κατανόησης της διαίρεσης, 2002, Ε. Κούρτη , Τυπωθήτω-Δαρδανός, Αθήνα, 141-147
Κατέρη, Ε., Πουρκός, Μ., & Νέστορος, Ι., Πολιτισμός και Ψυχοπαθολογία: Συνεπαγωγές των Πολιτισμικών Διαφορών για την Ψυχολογική Γνώση και την Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση, 2002, Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.), Ατραπός, Αθήνα, Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμος Α΄ , 366-387
Πουρκός, Μ., & Δασκαλάκη, Κ., Εμπειρίες, Αντιλήψεις και Συμπεριφορές των Νηπιαγωγών και των Νηπίων Σχετικά με τη Συνεργασία και τη Συνύπαρξή τους με Αυτιστικά Παιδιά στο Νηπιαγωγείο, 2002, Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.), Ατραπός, Αθήνα, Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμος Α΄ , 145-175
Πουρκός, Μ., Ο Πολιτισμός του Σκεπτόμενου Σώματος και ο Ρόλος των Χειρονομιών στην Σημειωτική-Επικοινωνιακή Διαδικασία: Προς μια Εναλλακτική Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση, 2001, Ν. Πολεμικός & Α. Κοντάκος (Επιμ.), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Η Μη Λεκτική Επικοινωνία: Σύγχρονες Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Ελλάδα , 87-137
Κορνηλάκη, Α. N. (2001). Η κατανόηση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης από τα μικρά παιδιά. Στο Αλ. Κοντογιάννη & Ελ. Ντολιοπούλου (Επιμ.), 3. ΜΕΤΑ-πτυχιακά: Εξελίξεις και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή (σελ. 261-276). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα., Η κατανόηση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης από τα μικρά παιδιά, 2001, Αλ. Κοντογιάννη & Ελ. Ντολιοπούλου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, ΜΕΤΑ-πτυχιακά: Εξελίξεις και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή, 261-276
Πουρκός, Μ. , Κατανοούν τα Νήπια την Ειρωνεία; , 2001, Ε. Κούρτη (Επιμ.), Τυπωθήτω, Αθήνα, Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Τόμος Β΄: Ψυχολογικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις , 197-205
Πουρκός, Μ., & Δασκαλάκη, Κ., Προσεγγίζοντας Εναλλακτικά τις Ιδιαιτερότητες των Νηπίων: Μια Εφαρμογή της Βιωματικής Ευρετικής και Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής, 2001, Ε. Κούρτη (Επιμ.), Τυπωθήτω, Αθήνα, Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Τόμος Β΄: Ψυχολογικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις, 75-83
Πουρκός, Μ. , Ιδιοσυγκρασία και Άγχος: Επιστημονικές Έρευνες και Διαπιστώσεις, 2001, Ε. Βασιλάκη, Σ. Τριλίβα & Η. Μεζεβέγκη (Επιμ.), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Το Στρες, το Άγχος και η Αντιμετώπισή τους , 61-110
Πουρκός, Μ. , Η Κοινωνικά Κατασκευαζόμενη Ψυχολογική Γνώση, 2000, Ι. Νέστορος, Β. Πεσμαζόγλου & Μ. Σαματάς (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Σύγχρονα Ρεύματα στις Κοινωνικές Επιστήμες, 411-435
Πουρκός, Μ., Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις: Προς μια Βιωματική, Ευρετική και Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 407-422
Πουρκός, Μ. , Επιστημολογική/Ψυχολογική Θεμελίωση της Οικο-Σωματικής-Βιωματικής Προσέγγισης στο Θέμα των Ιδιοσυγκρασιακών Διαφορών και της Προσωπικής Ανάπτυξης, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις , 135-164
Πουρκός, Μ., Τύποι του Νευρικού Συστήματος και Εκπαίδευση: Η Προσέγγιση του Pavlov, του Krasnogorsky και των συνεχιστών τους, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 65-85
Πουρκός, Μ., & Δασκαλάκη, Κ. , Μια Κριτική Αναφορά σε Παραδοσιακές και σε Σύγχρονες Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις μέσα από το Πρίσμα της Οικο-Σωματικής-Βιωματικής Προσέγγισης, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 423-463
Πουρκός, Μ. , Η Ενεργητικότητα ως Ιδιοσυγκρασιακό Χαρακτηριστικό της Συμπεριφοράς, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 121-134
Πουρκός, Μ. , Οι Πρώτες Θεωρίες Σχετικά με τις Ιδιοσυγκρασιακές Διαφορές: Η Προσέγγιση των Ιπποκράτη και Γαληνού και των Heymans και Wiersma, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 45-64
Πουρκός, Μ., Δασκαλάκη, Κ. , Πώς οι Μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί Σχολιάζουν και Βιώνουν την Εκπαίδευση: Έρευνα με Βάση τη Χρήση Ιχνογραφημάτων, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 167-232
Πουρκός, Μ., Η Οικο-Σωματική-Βιωματική Διάσταση του Άγνωστου Κόσμου των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Δυνατότητες), 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις , 393-403
Πουρκός, Μ., Ιδιοσυγκρασία, Ανάπτυξη και Διαδικασίες Διαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης: Η Αλληλεπιδραστική Προσέγγιση των Thomas και Chess, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 87-119
Πουρκός, Μ. , Ατομικές Διαφορές και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις: Μια Εισαγωγή, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 17-41
Ζγαντζούρη, Κ., & Πουρκός, Μ. , Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στην Καλλιέργεια της Ενσυναίσθησης, 1997, Μ. Πουρκός (Επιμ.), Gutenberg, Αθήνα, Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις, 259-273
Niemczynski, A., Czyzowska, D.,. Pourkos, M., & Mirski, A., The Cracow Study with Kohlberg’s Moral Judgment Interview: Data Pertaining to the Assumption of Cross-cultural Validity, 1994, B. Puka (Ed.), Garland Publishing, New York, New Research in Moral Development (Vol. 5), 347-357
Πουρκός, Μ. , Ο Διαμεσολαβητικός Ρόλος της Ηθικής Σκέψης στην Επιθετική Συμπεριφορά: Γνωστικο-Αναπτυξιακή Προσέγγιση, 1992, Ι. Ν. Νέστορος (Επιμ.), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Η Επιθετικότητα στην Οικογένεια, στο Σχολείο και στην Κοινωνία , 293-307
Πρακτικά συνεδρίων
Πουρκός, Μ., Βασισμένη στην Τέχνη, το Παιχνίδι και το Σώμα Έρευνα-δράση σε σχέση με τη Συναισθηματική και Κοινωνικο-ηθική Μάθηση και Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών: Η Οικο-σωματικο-βιωματική Προοπτική και η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική, 2018, Ε. Κατσαρού & Β. Τσάφος (Επιμ.), , Αθήνα & Ρέθυμνο, Ορίζοντας την Έρευνα-Δράση στην Ελλάδα στην Προοπτική Διαμόρφωσης μιας Επαγγελματικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Ερευνητών , 121-173
Πουρκός, Μ., Η Μεταφορά ως Πηγή Μάθησης και Γνώσης, 2017, Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (27-29 Μαϊου 2016) με θέμα «Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», 160-166
Markodimitraki, M. & Kokkinaki, T. , Fathers as communicative companions to their twin and non-twin infants. , 2016, Medimond – Monduzzi Editore, Medimond Publishing Company, Bologna, International Proceedings Division - 17th European Conference on Developmental Psychology, 99-102
Markodimitraki, M., Kalesiou, M., Tsigou, P., & Linardakis, M. , Basic aspects of imitation in mother-twin infants’ triangular interactions from 2nd to 6th month of life., 2016, Medimond – Monduzzi Editore, Medimond Publishing Company, Bologna, International Proceedings Division - 17th European Conference on Developmental Psychology, 251-257
Kypriotaki, M. & Markodimitraki, M., Fathers of children with Autism Spectrum Disorders: a case study on their experiences and relationships. , 2016, Medimond – Monduzzi Editore, Medimond Publishing Company, Bologna, International Proceedings Division - 17th European Conference on Developmental Psychology, 245-250
Kypriotaki, M., & Kornilaki, E. , The quality of the grandparent-grandchild relationship and the role of the family., 2016, Medimond International Proceedings, Medimond International Proceedings, Bologna: , Proceedings of the XVII European Conference on Developmental Psychology., 0-0
Πουρκός, Μ., Ο Κενός Χώρος για Ενσώματες-Βιωματικές Πολυτροπικές Δραστηριότητες ως Τόπος Εμπειρίας, Μάθησης και Ανάπτυξης: Η Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προοπτική και η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική, 2015, Δ. Γερμανός & Μ. Λιάπη (Επιμ.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα, Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή , 280-292
Πουρκός, Μ., Η Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προοπτική: Η Βιωματική, Ευρετική και Αφηγηματική-Διαλογική Ψυχοπαιδαγωγική ως Τόπος Εμπειρίας, Μάθησης και Ανάπτυξης, 2015, Δ. Γερμανός & Μ. Λιάπη (Επιμ.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα, Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή, 0-0
Misailidi, P., & Kornilaki, E., Children’s developing conceptions of the soul, 2014, Medimond International Proceedings. , Medimond International Proceedings. , Bologna, Proceedings of the XVI European Conference on Developmental Psychology, 117-119
Kornilaki, E. , Peer acceptance of obese preschool children., 2014, Medimond International Proceedings., Medimond International Proceedings., Bologna, Proceedings of the XVI European Conference on Developmental Psychology , 121-123
Markodimitraki, M., Kypriotaki, M., & Linardakis, M. , Beliefs and attitudes of typically developing preschoolers towards Children with Special Educational Needs: Acceptance or Rejection?, 2011, R. Zukauskiene , Medimond International Proceedings, Bologna, Proceedings of the 15th European Conference on Developmental Psychology , 413-418
Markodimitraki, M., Basic aspects of imitation in mother-infant, 7 year old brother–infant and 9 year old sister-infant interactions in a naturalistic context: a case study., 2011, R. Zukauskiene , Medimond International Proceedings, Bologna, Proceedings of the 15th European Conference on Developmental Psychology , 445-450
Πουρκός, Μ., Ο Ρόλος της Αφήγησης Προσωπικών Διλημματικών Ιστοριών στην Ηθική και Πνευματική Αγωγή και Ανάπτυξη: Μια Εφαρμογή της Βιωματικής, Ευρετικής και Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής, 2004, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στις 14-15 Νοεμβρίου με θέμα «Ηθική και Θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή του Παιδιού» , 155-172
Γεωργοπούλου, Κ., & Πουρκός, Μ., Οι Αξίες και τα Πρότυπα Συμπεριφοράς των Εφήβων στο Σύγχρονο Εφηβικό Μυθιστόρημα στην Ελλάδα, 2004, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στις 14-15 Νοεμβρίου με θέμα «Ηθική και Θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή του Παιδιού», 359-381
Πουρκός, Μ., Προσεγγίσεις της Αφήγησης και ο Ρόλος της στην Ηθική Αγωγή και Ανάπτυξη: Προς μια Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προσέγγιση και μια Βιωματική, Ευρετική και Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική, 2004, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στις 14-15 Νοεμβρίου με θέμα «Ηθική και Θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή του Παιδιού», 139-154
Πουρκός, Μ., Για Ποια Ηθική Αγωγή και Ανάπτυξη των Παιδιών στην Εποχή της Πληροφορίας και της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς των ΗΠΑ Μιλάμε; Τι Μπορούμε να Μάθουμε από την Τραγωδία του Columbine; Μια Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προσέγγιση, 2004, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στις 14-15 Νοεμβρίου με θέμα «Ηθική και Θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή του Παιδιού», 172-193
Πουρκός, Μ., Εμπειρία και Ηθικές Φωνές: Ο Ρόλος του Πλαισίου και της Γλώσσας στην Ηθική Αγωγή και Ανάπτυξη των Παιδιών, 2004, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στις 14-15 Νοεμβρίου με θέμα «Ηθική και Θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή του Παιδιού», 116-138
Πουρκός, Μ., Αντίληψη και Γλώσσα: Αμοιβαίες Σχέσεις και ο Ρόλος τους στην Αγωγή και την Ανάπτυξη των Παιδιών, 2003, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στις 22-23 Νοεμβρίου με θέμα «Γλώσσα και Μαθηματικά στην Προσχολική Ηλικία», 258-271
Πουρκός, Μ., & Δασκαλάκη, Κ., Εμπειρίες, Αντιλήψεις και Συμπεριφορές των Νηπιαγωγών και των Νηπίων Αναφορικά με την Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση της Ετερότητας Αυτιστικού Παιδιού από τη Συνεργασία και τη Συμμετοχή του στην Ομάδα, 2002, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Τόμος Β΄ , 780-795
Πουρκός, Μ., Προσεγγίζοντας την Ποιητική και τον Πολιτισμό του Σκεπτόμενου Σώματος: Προς μια Εναλλακτική Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση, 2002, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, «Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας», Τόμος Β΄, 965-975
Κορνηλάκη, Α. (2002). , Παράγοντες που επηρεάζουν τη βίωση της ντροπής και της υπερηφάνειας στα παιδιά: Μια εξελικτική προσέγγιση., 2002, έκδοση Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστημίου Κρήτης, έκδοση Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας - Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, τόμος Α' , 0-0
Πουρκός, Μ., Οπτική Αντίληψη και Εικόνες: Ο Ρόλος τους στην Αγωγή και την Ανάπτυξη των Παιδιών, 2002, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης , Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, «Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας», Τόμος Α΄, 258-268
Πουρκός, Μ., Η Διδασκαλία, η Μάθηση και η Ανάπτυξη ως Οικο-Σωματικο-Βιωματική Διαδικασία: Προς μια Εναλλακτική Ερευνητική Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση, 2001, Δ. Καρτσάκης, Χ. Τσιατσιάνος & Θ. Ελευθεράκης (Επιμ.), Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης «Μαρία Αμαριώτου», Ρέθυμνο, Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Δυναμική Ώσμωση στην Παιδαγωγική Διαδικασία, 54-96
Πουρκός, Μ., Ο Ρόλος της Μεταφοράς στη Γνωστική και την Μαθησιακή Διαδικασία: Προς μια Εναλλακτική Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση, 2001, Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (Επιμ.), Ατραπός, Αθήνα, Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας, Τόμος Β΄ , 594-611
Πουρκός, Μ., & Δασκαλάκη, Κ., Συν-Δημιουργώντας μ’ Ένα Αυτιστικό Παιδί τον Κοινωνικό Κόσμο: Μια Εφαρμογή της Βιωματικής, Ευρετικής και Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής, 2000, Α. Κυπριωτάκης (Επιμ.), Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Τάσεις και Προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη Σήμερα, 485-502
Πουρκός, Μ., Ηθική Δράση και Διαδικασίες Διαμόρφωσης των Ηθικών Προσανατολισμών των Δύο Φύλων: Προς μια Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προσέγγιση και μια Βιωματική, Ευρετική και Επικοινωνιακή Ψυχοπαιδαγωγική, 2000, Μ.Ι. Βάμβουκας & Α.Δ. Πεδιαδίτης (Επιμ.), Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Δύσκολες Μορφές Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη, 104-140
Πουρκός, Μ., & Δασκαλάκη, Κ., Προσεγγίζοντας Εναλλακτικά τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες (Δυνατότητες ή Προτερήματα): Η Προσέγγιση της Βιωματικής, Ευρετικής και Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής, 2000, Α. Κυπριωτάκης (Επιμ.), Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Τάσεις και Προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Ενωμένη Ευρώπη Σήμερα, 861-879
Πουρκός, Μ., Η Διδασκαλία, η Μάθηση και η Ανάπτυξη ως Οικο-Σωματικο-Βιωματική Διαδικασία: Προς μια Εναλλακτική Ερευνητική Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση, 2000, Δ. Καρτσάκης, Χ. Τσιατσιάνας & Θ. Ελευθεράκης (Επιμ.), Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης «Μαρία Αμαριώτου», Ρέθυμνο, Πολιτισμός & Εκπαίδευση: Δυναμική Ώσμωση στην Παιδαγωγική Διαδικασία , 54-96
Άλλες δημοσιεύσεις
Vygotsky, L.S., Η Τέχνη ως Κάθαρση (μτφρ. Μ. Πουρκός, από το βιβλίο του Vygotsky The Psychology of Art, pp. 199-216). Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις, 2009, Τόπος, Αθήνα, 169-194
Vygotsky, L.S., Τέχνη και Ζωή (μτφρ. Μ. Πουρκός, από το βιβλίο του Vygotsky The Psychology of Art, pp. 240-261). Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις, 2009, Τόπος, Αθήνα, 141-167
Vygotsky, L.S., Σχετικά με το Πρόβλημα της Ψυχολογίας της Δημιουργικής Εργασίας του Ηθοποιού (μτφρ. Μ. Πουρκός, από το βιβλίο The Collected Works of L.S. Vygotsky, Vol. 6, pp. 237-244). Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις, 2009, Τόπος, Αθήνα, 205-207
Vygotsky, L.S., Αισθητική Παιδεία (μτφρ. Μ. Πουρκός & Ι. Λεκάκη, από το βιβλίο του L. Vygotsky, Educational Psychology, pp. 241-271). Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τέχνη-Παιχνίδι-Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις, 2009, Τόπος, Αθήνα, 105-140
Gibson, E.J. & A.D. Pick, Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη (μτφρ. Α. Βακάκη, Εισαγωγή, Επιμέλεια, Μ. Πουρκός), 2005, Gutenberg, Αθήνα, 0-0
Πουρκός, Μ. , Εισαγωγή στο βιβλίο των E.J. Gibson & A.D. Pick «Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη» , 2005, Gutenberg, Αθήνα, 11-32
Gibson, J.J., Η Οικολογική Προσέγγιση στην Οπτική Αντίληψη (σελ. 512) (μτφρ., Α. Γολέμη & Μ. Πουρκός, Εισαγωγή, Επιμέλεια, Μ. Πουρκός), 2002, Gutenberg, Αθήνα, 0-0
Πουρκός, Μ. , Εισαγωγή στο βιβλίο του J.J. Gibson «Η Οικολογική Προσέγγιση στην Οπτική Αντίληψη» , 2002, Gutenberg, Αθήνα, 17-51
Πουρκός, Μ., & Παγώνη, Μ., Ψυχολογία και Φυσικο-Μαθηματικά Παράδοξα - Γνωστική Προσέγγιση, 1991, Προεκτάσεις στην Εκπαίδευση, 4, (Μέρος Α), 72-77, 5 (Μέρος Β), 75-80., 0-0
Πουρκός, Μ., Τεχνιτές Ψυχοθεραπευτικές Εμπειρίες, 1990, Ψυχολογικό Σχήμα, 5, 73-79. , 0-0
Πουρκός, Μ., Ανάμεσα στο Θεό, 1990, Ψυχολογικό Σχήμα, 3, 22-25., 0-0
Πουρκός, Μ., Ψυχολογία των Θρησκειών, Οι Λαοί Μπροστά στο Θεό, 1990, Ψυχολογικό Σχήμα, 2, 22-29., 0-0
Pourkos, M., & Niemczynski, A., Spoleczno-Moralny Rozwoj Czlowieka (Η Κοινωνικο-Ηθική Ανάπτυξη του Ανθρώπου), 1988, Oswiata i Wychowanie, 7, 653, 38-45 (στα πολωνικά)., 0-0
Lukzynski, J., Niemczynski, A., & Pourkos, M., Egzystencjalne Koniecznosci Rozwoju Czlowieka (Oι Υπαρξιακές Αναγκαιότητες της Ανάπτυξης του Ανθρώπου), 1988, Oswiata i Wychowanie, 7(653), 7-18 (στα πολωνικά)., 0-0
Πουρκός, Μ., Οι Σκοποί της Εκπαίδευσης: Τρεις Ιδεολογικές Προσεγγίσεις, 1988, Περισκόπιο της Επιστήμης, 109, 63-69., 0-0
Γρηγοράκης, Κ., & Πουρκός, Μ., Κριτική θεώρηση του βιβλίου του Α. Niemczynski, ‘‘Models of Individual Human Development’’, 1988, Cracow: Jagiellonian University, 1980, Σελ. 156. Polish Psychological Bulletin, 1, 111-114., 0-0
Γρηγοράκης, Κ., & Πουρκός, Μ., Σημαντικοί Χώροι στη Δομή της Μνήμης, 1986, Περισκόπιο της Επιστήμης, 90, 69-74. , 0-0
Πουρκός, Μ., Socjobiologia: Nowa Synteza? (Η Κοινωνιοβιολογία: Νέα Σύνθεση;), 1986, Problemy, 8, 34-35 (στα πολωνικά)., 0-0
Πουρκός, Μ., Η Σχιζοφρένεια και η Ζωγραφική, 1985, Ενδοσκόπηση, 11, 154-163., 0-0
Εργασίες σε εξέλιξη
Mαρκοδημητράκη, Μ., & Κυπριωτάκη, Μ. , Εμπειρίες και βιώματα μητέρας παιδιού με σύνδρομο Down: μια μελέτη περίπτωσης. ,
Ερευνητικα Προγραμματα