Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος