Εργαστήριο Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

Goals
Publications
Academic Journals
Ampartzaki, M., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S, Deepening Our Knowledge about Sustainability Education in the Early Years: Lessons from a Water Project, Education Sciences, 2021, 11(6), 251-266
Dorouka, P., Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. , Nanotechnology and Mobile Learning: Perspectives and Opportunities in Young Children’s Education, Int. J. Technology Enhanced Learning, 2021, 13(3), 237-252
Papadakis, S., Vaiopoulou, J., Kalogiannakis, M., & Stamovlasis, D., Developing and Exploring an Evaluation Tool for Educational Apps (E.T.E.A.) Targeting Kindergarten Children, Sustainability, 2021, 12, 0-0
Papadakis, S. (2020). . , Evaluating a Teaching Intervention for Teaching STEM and Programming Concepts Through the Creation of a Weather-Forecast App for Smart Mobile Devices, 2020, 31-53
Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2020)., Exploring Preservice Teachers' Attitudes About the Usage of Educational Robotics in Preschool Education, 2020, 335-351
Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. , The Use of Developmentally Mobile Applications for Preparing Pre-Service Teachers to Promote STEM Activities in Preschool Classrooms, 2020, 82-10
Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. , Learning Computational Thinking Development in Young Children With Bee-Bot Educational Robotics., 2020, 285-305
Papadakis, S.; Vaiopoulou, J.; Kalogiannakis, M.; Stamovlasis, D. , Developing and Exploring an Evaluation Tool for Educational Apps (E.T.E.A.) Targeting Kindergarten Children., Sustainability, 2020, 12, 4201-0
Papadakis, St., Trampas, A.-M., Barianos, A.-K., Kalogiannakis, M., & Vidakis, N., Evaluating the Learning Process: The “ThimelEdu” Educational Game Case Study, 2020, 290-298
Chatzopoulos, A., Papoutsidakis, M., Kalogiannakis, M., & Psycharis, S. , Action Research Implementation in Developing an Open Source and Low Cost Robotic Platform for STEM Education., International Journal of Computer Applications, 2019, 178(24), 35-46
Laskaris, D., Heretakis, E., Kalogiannakis, M. & Ampartzaki, M., Critical reflections on introducing e-learning within a blended education context, International Journal of Technology Enhanced Learning, 2019, 11(4), 413-440
Kalogiannakis, M., & Papadakis, St, Evaluating pre-service kindergarten teachers’ intention to adopt and use tablets into teaching practice for natural sciences, International Journal of Mobile Learning and Organisation, 2019, 13(1), 113-127
Kalogiannakis, M., Nirgianaki, G.-M., & Papadakis, St., Teaching magnetism to preschool children: the effectiveness of picture story reading, Early Childhood Education Journal , 2018, 46(5), 535-546
Kalogiannakis, M., Ampartzaki, M., Papadakis, S., & Skaraki, E., Teaching natural science concepts to young children with mobile devices and hands-on activities. A case study, International Journal of Teaching and Case Studies, 2018, 9(2), 171-183
Nicholas Zaranis George M. Exarchakos, Does ICT affect the understanding of ellipsoids, cylinders and cones among students from University of Applied Sciences?, Int. J. Technology Enhanced Learning, 2018, 10, 269-288
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review, Computers & Education, 2018, 116(2018), 139-160
Kanaki, K., & Kalogiannakis, M. , Introducing fundamental object-oriented programming concepts in preschool education within the context of physical science courses, Education and Information Technologies, 2018, 23(6), 2673-2698
Kalogiannakis, Μ., Ampartzaki, M., Papadakis, St., & Skaraki, E. (2018)., Teaching Natural Science Concepts to Young Children with Mobile Devices and Hands-on Activities. A Case Study, International Journal of Teaching and Case Studies, 2018, 9(2), 171-183
Zaranis, N., & Exarchakos, G.M., How ICT Affects the Understanding of Stereometry Among University Students, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 2018, 13(1), 37-49
▪ Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2018). , The effectiveness of computer and tablet assisted intervention in early childhood students’ understanding of numbers. An empirical study conducted in Greece, Education and Information Technologies, 2018, 23(5), 1849-1871
Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers. , Education and Information Technologies, 2017, 22(6), 3147-3165
▪ Papadakis, St., & Kalogiannakis, M., Mobile educational applications for children, International Journal of Mobile Learning and Organisation , 2017, (Special Issue on Mobile Learning Applications and Strategies), 256-277
Kalogiannakis, M., & Papadakis, St., Combining mobile technologies in environmental education: A Greek case study, Journal of Mobile Learning and Organisation, 2017, 11(2), 108-130
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Improving Mathematics Teaching in Kindergarten with Realistic Mathematical Education, Early Childhood Education Journal, 2017, 45(3), 369-378
▪ Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. , Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers, Education and Information Technologies, 2017, 22(6), 3147-3165
Stasinakis, K. P., & Kalogiannakis, M., Analysis of a Moodle-based training program about the Pedagogical Content Knowledge of Evolution Theory and Natural Selection, World Journal of Education, 2017, 7(1), 14-32
Papadakis, St., & Kalogiannakis, M., Mobile educational applications for children. What educators and parents need to know, International Journal of Mobile Learning and Organisation, 2017, 11(3), 256-277
▪ Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Orfanakis, V., & Zaranis, N., The Appropriateness of Scratch and App Inventor as Educational Environments for Teaching Introductory Programming in Primary and Secondary Education, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 2017, 12(4), 58-77
Stamatios Papadakis Michail Kalogiannakis Nicholas Zaranis, Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers, Educ Inf Technol, 2017, 22, 3147-3165
Kalogiannakis, M., & Kakadiaris, P., From being one-sided to being diverse: the use of e-portofolio as a tool in distance learning of environmental issues for young children, International Journal of Teaching and Case Studies, 2017, 8(4), 319-337
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Comparing tablets and PCs in teaching mathematics: An attempt to improve mathematics competence in early childhood education, Preschool & Primary Education Journal, 2016, 4(2), 241-253
Ampartzaki, M., & Kalogiannakis, M., Astronomy in Early Childhood Education: A Concept-Based Approach, Early Childhood Education Journal, 2016, 44(2), 169-179
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Improving Mathematics Teaching in Kindergarten with Realistic Mathematical Education, Early Childhood Education Journal, 2016, 46, 369-378
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N., Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in Preschool Education. A case study, Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in Preschool Education. A case study. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 2016, 10(3), 187-202
Kalogiannakis, M., & Touvlatzis, S. (2015). , Emotions experienced by learners and their development through communication with the tutor-counselor. European, Journal of Open, Distance and e-Learning, 2015, 18(2), 37-49
Φλουρής, Μ., & Καλογιαννάκης, Μ., Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου: μια μελέτη περίπτωσης, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2013, 6(1-2), 19-35
Zaranis, N., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S., Using Mobile Devices for Teaching Realistic Mathematics in Kindergarten Education, Creative Education (Special Issue in Preschool Education), 2013, 4(7A), 1-10
Psycharis, S., Chalatzoglidis, G., & Kalogiannakis, M., Moodle as a learning environment in promoting conceptual understanding for secondary school students, Eurasia Journal of Mathematics, Sciences & Technology Education, 2013, 9(1), 11-21
Kalogiannakis, Μ., & Violintzi, Α., Intervention strategies for changing pre-school children’s understandings about volcanoes, Journal of Emergent Science, 2012, 4(2012), 12-19
Kalogiannakis, M., Training with ICT for ICT from the trainer’s perspective. A Greek case study, Education and Information Technologies, 2010, 15(1), 3-17
Greek Academic Journals
Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. , Μια επισκόπηση του πεδίου των εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 2020, 15(2), 95-113
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ. , Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Έρευνα και Πράξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με χρήση φορητών τεχνολογιών: από τη θεωρία στην πράξη, 2017, 61, 93-116
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με χρήση φορητών τεχνολογιών: από τη θεωρία στην πράξη, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Έρευνα και Πράξη,, 2017, 61, 93-116
Παπαδάκης, Στ., & Καλογιαννάκης, Μ., MOOC «Massive Open Online Courses»: Μια πρώτη επισκόπηση του πεδίου, Νέος Παιδαγωγός, 2014, 2(1), 51-58
14. Παπαδάκης, Σ. , Αξιοποίηση των φορητών τεχνολογιών και της ρομποτικής για την διδασκαλία του προγραμματισμού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 1970, 14(2), 18-0
Books
Kalogiannakis, M., Représentations sociales d’enseignants de sciences physiques. L’utilisation des multimédias dans leur enseignement, 2010, Éditions Universitaires Européennes, Allemand-Sarrebruck,
2. Μαράκη, Ε., & Παπαδάκης, Στ. , Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή, 2008, Εκδόσεις Μετασπουδή-Σμυρνιωτάκη, Αθήνα,
Παπαδάκης, Στ., & Μαράκη, Ε. , Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 2008, Εκδόσεις Μετασπουδή-Σμυρνιωτάκη, Αθήνα,
Kalogiannakis, M., Réseaux pédagogiques et communautés virtuelles: de nouvelles perspectives pour les enseignants,, 2004, L’Harmattan, Paris,
Volumes
Michail Kalogiannakis & Stamatios Papadakis, Handbook of Research on Tools for Teaching Computational Thinking in P-12 Education, 2020, Michail Kalogiannakis & Stamatios Papadakis, IGI Global, Hershey, PA, 1-570
Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. , A Research Synthesis of the Educational Value of Self-proclaimed Mobile Educational Applications for Young Age Children, 2020, S. Papadakis, & M. Kalogiannakis (Eds.), IGI Global, USA, Mobile Learning Applications in Early Childhood Education , 1-19
Papadakis, S. , Apps to Promote Computational Thinking Concepts and Coding Skills in Children of Preschool and Pre-Primary School Age, 2020, Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2020). Mobile Learning Applications in Early Childhood Education (pp. 1-370). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1486-3 , IGI Global, USA, 0-0
Stamatios Papadakis & Michail Kalogiannakis, Mobile Learning Applications in Early Childhood Education, 2019, Stamatios Papadakis & Michail Kalogiannakis, IGI Global, Hershey, PA, 1-408
Nicholas Zaranis Vasiliki Valla, TABLETS IN LEARNING MATHEMATICS FOR KINDERGARTEN STUDENTS, 2018, Linda Daniela, Springer International Publishing AG,, 0-0
Nicholas Zaranis George M. Exarchakos, The Use of ICT and the Realistic Mathematics Education for Understanding Simple and Advanced Stereometry Shapes Among University Students, 2018, A. Micropoulos, Springer International Publishing AG,, 135-152
Nicholas Zaranis, Comparing the Effectiveness of Using Tablet Computers for Teaching Addition and Subtraction, 2018, Linda Daniela Miltiadis Lyras, IGI Global, 0-0
Καλογιαννάκης, Μ., Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές, 2017, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών, Ρέθυμνο, 1-396
Αναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., & Καλογιαννάκης, Μ., Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΤΠΕ, Ρέθυμνο, 0-0
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο». ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-149
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης του Περιβάλλοντος Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο», 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-90
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης του Περιβάλλοντος για το «Νέο Σχολείο». ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-116
Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ., Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Ι., Ζουπίδης, Α., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., & Σταμούλης, Ε., Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο», 2011, Π.Ι., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 1-132
Kalogiannakis, Μ., Stavrou, D., & Michaelidis, P.G., Proceedings of the 7th International Conference on Hands-on Science, 2010, University of Crete, Laboratory for Science Teaching, Rethymnon, 1-486
Conference Proceedings
Σταυρουλάκη, Ά., Αμπαρτζάκη, Μ., & Καλογιαννάκης, Μ. , Διερευνητική μάθηση και τέχνη στο μάθημα των Φυσικών Ε΄ Τάξης Δημοτικού, 2020, Σπ. Πανταζής, κ.ά. (Επιμ.) , ΙΑΚΕ, Ηράκλειο, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, "Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα", 644-651
Vidakis, N., Barianos, A.-K., Trampas, A.-M., Papadakis, St. Kalogiannakis, M., & Vassilakis, K., Generating Education in-Game Data: The Case of an Ancient Theatre Serious Game, 2019, B. McLaren, R. Reilly, S. Zvacek, & J. Uhomoibhi (Eds), EDULEARN, Heraklion, Crete, Greece, 2-4 May 2019., Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2019), 0-0
Παπαδάκης, Στ., Αποτίμηση μιας διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού και εννοιών STEM μέσω της δημιουργίας μιας εφαρμογής για έξυπνες κινητές συσκευές για την πρόγνωση καιρού., 2019, Γ. Κουτρομάνος, Λ. Γαλάνη (Επιμ.), Γ. Κουτρομάνος, & Λ. Γαλάνη (Επιμ.) , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 238-247
Καλλιγιαννάκη Δ. & Αμπαρτζάκη, Μ., Η ολική γλώσσα ως πλαίσιο διδακτικής της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών – Μία διδακτική πρόταση για τη διεπιστημονική επεξεργασία των πολλαπλών σημειωτικών τρόπων. , 2019, Πανταζής, Σ. Χ., Μαράκη, Ε. Π., Στριλιγκάς, Γ. Ε., Μπελαδάκης, Ε. Δ., Τζωρτζάκης, Ι. Α., Αρβανίτης, Χ. Ε., Ψαλτάκη, Ε. Ε.,, & Ντρουμπογιάννης, Χ. Σ. (Επιμ.), ΙΑΚΕ, Ηράκλειο - Κρήτης, Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, 5-7 Απριλίου 2019, 411-419
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης Στ., Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με το ScratchJr, 2018, Στο Δ. Σταύρου (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΝΕΦΕΤ, 7-9 Απριλίου 2017 (υπό έκδοση)., Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Πράξης», 0-0
Ζαράνης, Ν., Παπαδάκης, Στ., & Καλογιαννάκης, Μ, Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών για την Προώθηση της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προσχολική Εκπαίδευση, 2018, Ε. Καραΐσκου & Γ. Κουτρομάνος (Επιμ.). , Αθήνα: Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης., Λαμία 28-30 Σεπτεμβρίου 2018. , Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», 77-86
Καλογιαννάκης, Μ., Ρεκούμη, Χ., Χαρτσά, Α., Ρεκούμη Α., & Πρωτοπαπάς Δ., Εργαστήριο: Ανακαλύπτοντας τις πολλαπλές πτυχές του λίθου, 2018, Στο Δ. Σταύρου (Επιμ.) , ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΝΕΦΕΤ, 7-9 Απριλίου 2017 (υπό έκδοση)., Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Πράξης», 0-0
Παντάζου, Δ., & Καλογιαννάκης, Μ., Πραγματικό, εικονικό πείραμα ή συνδυασμός τους; Μια μελέτη περίπτωσης στη διδασκαλία του ηλεκτρικού κυκλώματος στην Ε΄ Δημοτικού, 2018, Στο Δ. Σταύρου (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Ρέθυμνο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - ΕΝΕΦΕΤ, 7-9 Απριλίου 2017, (υπό έκδοση)., Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Πράξης», 0-0
Καλογιαννάκης, Μ., Χαβαλέ, Μ., &, Παπαδάκης, Στ., Παιδαγωγικός Ανασχεδιασμός Σχολικού χώρου. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση στο «Εργαστήριο» των Φυσικών Επιστημών , 2018, Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 19 -21 Μαΐου 2017, Στα Πρακτικά του Διεπιστημονικό Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης», 0-0
Αμπαρτζάκη, Μ., Μανδαλενάκη, Α., Αρβανίτη, Μ. & Καλογιαννάκης, Μ., WaterEcoculture: Συνεργατική Mάθηση μέσα από Συνεργατική Διερεύνηση, 2017, Καλογιαννάκης, Μ., Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές, 249-255
Αμπαρτζάκη, Μ., Αρβανίτη, Μ., Μανδαλενάκη, Α. & Καλογιαννάκης, Μ., Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 2017, Καλλογιαννάκης, Μ., Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές, 220-229
Παντάζου, Δ., & Καλογιαννάκης, Μ., Η χρήση διαφορετικών πειραματικών εργαλείων για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού της Ε΄ τάξης του Δημοτικού, 2017, Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), ΕΤΠΕ, Αθήνα - Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 21-23 Απριλίου 2017, Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 713-724
Καλογιαννάκης, M., Αναγνωστάκης, Σ., Σαββοργινάκης, B., & Σταύρου, Δ., Χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας, 2016, Στο Δ. Ψύλλος, Α. Μολοχίδης & Μ. Καλλέρη (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες Καινοτομίες και Πρακτικές», 67-74
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ., Επίδραση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ ως προς την πρόθεση χρήσης φορητών συσκευών από μελλοντικούς νηπιαγωγούς για τη διδασκαλία θεμάτων από το χώρο των Φυσικών Επιστημών, 2016, Στο Δ. Ψύλλος, Α. Μολοχίδης & Μ. Καλλέρη (Επιμ.), ΕΝΕΦΕΤ, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015, Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, «Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες Καινοτομίες και Πρακτικές», 529-537
Κανάκη, Κ., Καλογιαννάκης, Μ., & Ζαράνης, Ν., Εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, 2016, Στο Τ.Α. Μικρόπουλος, Ν. Παπαχρήστος, Α. Τσιάρα, & Π. Χάλκη (Επιμ.), ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 404-410
Καλογιαννάκης, Μ., Κατασκευάζοντας μια ρουμπρίκα για τη διεξαγωγή πειραμάτων στο νηπιαγωγείο: μια μελέτη περίπτωσης, 2016, Στο Θ. Πιερράτος, Π. Κουμαράς & Χ. Πολάτογλου (Επιμ.), Α,Π,Θ,, Θεσσαλονίκη, ΠΤΔΕ, Τμήμα Φυσικής, 16-17 Απριλίου 2016, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου: Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, 167-175
Καλογιαννάκης, Μ., & Αμπαρτζάκη, Μ. , Εξ αποστάσεως διδασκαλία θεμάτων αστρονομίας στην προσχολική εκπαίδευση: η περίπτωση του ΗΛΕΜΑ, 2015, Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.) , ΕΑΠ - ΕΔαεξΑΕ, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα, 7-8 Νοεμβρίου 2015., Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Καινοτομία & Έρευνα (ICODL 2015), 8(4B), 27-35
Kalogiannakis, M., Early learning about shadows with mobile devices: a case study for preschool children, 2014, NARST, Pittsburg, USA, 30 March - 2 April 2014, In Proceedings of the NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual International Conference, 1-5
Κούνουπας, Ν., Δασκαλάκης, Ε., Καλογιαννάκης, Μ., & Βασιλάκης, Κ., Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης των ψηφιακών ιχνών από Group στο Facebook: η περίπτωση του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση», 2014, Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.),, ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 190-198
Kalogiannakis, M., Postgraduate Students’ Facebook use in the “Didactic of Natural Sciences in Early Childhood” course, 2014, In C.-P. Constantinou, N. Papadouris, & A. Hadjigeorgiou (Eds.) , ESERA, Nicosia, Cyprus, 2-7 September 2013., Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning, (L. Avramidou & M. Michelini, co-editors for Strand 13: Pre-service science teacher education), 1-11
Καλογιαννάκης, Μ., & Σταύρου, Δ., Χρήση εργαλείων του web 2.0 για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας: το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRRESISTIBLE, 2014, Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης, & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», 263-270
Plakitsi, K., Spyrtou, A., Klonari, K., Kalogiannakis, M., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Stamoulis, E., Soulios, J., Piliouras, P., & Kolios, N.., New Greek Science Curriculum (NGSC) for Primary Education: Promoting Educational Innovation Under Hard Conditions, 2014, In C.-P. Constantinou, N. Papadouris, & A. Hadjigeorgiou (Eds.), ESERA, Nicosia, Cyprus, 2-7 September 2013, Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning, (J. Dillon & A. Redfors, co-editors for Strand 10: Science curriculum and educational policy), 1-7
Μαλεζά, Ο., & Καλογιαννάκης, Μ., Εποικοδομητισμός και ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες στο πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξης, 2013, Στο Δ. Βαβουγυιός & Στ. Παρασκευόπουλος (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΝΕΦΕΤ, Βόλος - Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 26-28 Απριλίου 2013, Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 946-953
Καλογιαννάκης, Μ., Διδασκαλία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση στο σύστημα διαχείρισης μάθησης e-class του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρώτες διαπιστώσεις από μία μελέτη περίπτωσης, 2013, Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.)., ΕΑΠ - ΕΔαεξΑΕ, Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013, Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Μεθοδολογίες Μάθησης (τόμος 5, μέρος Β), 150-158
Καλογιαννάκης, Μ., & Πλατινάκη, Ν., Διδασκαλία του μαγνητισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με και χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ: μια μελέτη περίπτωσης, 2013, Στο Δ. Βαβουγυιός & Στ. Παρασκευόπουλος (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΝΕΦΕΤ, Βόλος, ΕΝΕΦΕΤ - Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 26-28 Απριλίου 2013., Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 504-511
Καλογιαννάκης, Μ., & Ρεκούμη, Χ., Δημιουργία εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών για τη διδασκαλία γεωλογικών φαινομένων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 2013, Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010, Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, 221-230
Καλογιαννάκης, Μ., Ρεκούμη, Χ., Αντύπα, Α., Πούλλου, Β., & Χατζηπαπάς, Κ., Αξιολογώντας το ταξίδι του ήχου. Μια διδακτική παρέμβαση για παιδιά προσχολικής ηλικίας, 2013, Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.)., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 19-21 Οκτωβρίου 2013, Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, 127-133
Καλογιαννάκης, Μ., Ζαράνης, Ν., & Παπαδάκης, Στ., Χρήση Έξυπνων Κινητών Συσκευών στην Προσχολική Εκπαίδευση για τη Διδασκαλία Ρεαλιστικών Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: μια επισκόπηση του πεδίου, 2013, Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013, Πρακτικά του 9ου συνεδρίου: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, 536-544
Αντύπα, Κ., Πούλλου, Β., Καλογιαννάκης, Μ., & Ρεκούμη, Χ., Συναισθηματικός εγγραμματισμός και έννοιες φυσικών επιστημών: μια διδακτική παρέμβαση με χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία, 2013, Στο Δ. Βαβουγυιός & Στ. Παρασκευόπουλος (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΝΕΦΕΤ, Βόλος, ΕΝΕΦΕΤ- Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 26-28 Απριλίου 2013, Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 496-503
Γκαντάκη, Μ., & Καλογιαννάκης, Μ., Διδασκαλία θεμάτων από το μακρόκοσμο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: το διάστημα και οι πλανήτες με χρήση των ΤΠΕ, 2013, Στο Θ. Πιερράτος, Σ. Αρτέμη, Χ. Πολάτογλου και Π. Κουμαράς (Επιμ.), ΑΠΘ - ΠΤΔΕ, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. και Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Θεσσαλονίκη, 9-10 Μαρτίου 2013, Στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;, 303-312
Βοϊνέσκου, Ζ., & Καλογιαννάκης, Μ. , Επιλογές εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία θεμάτων από το χώρο των φυσικών επιστημών, 2013, Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 19-21 Οκτωβρίου 2013, Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, 216-225
Ρεκούμη, Χ., Μαυραγάνης, Π., & Καλογιαννάκης, Μ., Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωγραφίας-Γεωλογίας» στη Β΄ Γυμνασίου. Καινοτομία «εξ ανάγκης» ή κάλυψη νέων αναγκών των μαθητών, 2013, Στο Δ. Βαβουγυιός & Στ. Παρασκευόπουλος (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΝΕΦΕΤ, Βόλος, ΕΝΕΦΕΤ- Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 26-28 Απριλίου 2013, Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 938-945
Psycharis, S., Chalatzoglidis, G., & Kalogiannakis, M., Students’ acceptance of a learning management system for teaching sciences in secondary education, 2012, In C. Bruguière, A. Tiberghien & P. Clément (Eds.), ESERA, Lyon, 5-9 September 2011, Proceedings of the ESERA 2011 Conference. Science learning and Citizenship,, 70-76
Kalogiannakis, M., Rekoumi Ch., & Antipa, E., Planning educational activities for natural sciences using ICT tools: teaching volcanoes in early childhood, 2012, In R. Pintó, V. López, & Cr. Simarro (Eds.) , CBLIS, Barcelona, Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 26-29 June 2012., Proceedings of the 10th International Conference on Computer Based Learning in Science CBLIS’2012, Learning Science in the Society of Computers, 272-280
Kalogiannakis, M., & Zaranis, Preschool science education with the use of ICT: a case study, 2012, In C. Bruguière, A. Tiberghien & P. Clément (Eds.) , ESERA, Lyon, 5-9 September 2011, Proceedings of the ESERA 2011 Conference. Science learning and Citizenship, Part 4: ICT and other resources for teaching/learning science, 56-62
Kalogiannakis, M., Rekoumi Ch., & Chatzipapas, C. , Playing on the journey of sound. A teaching proposal for children in early childhood, 2012, In R. Pintó, V. López, & Cr. Simarro (Eds.), CBLIS, Barcelona, Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 26-29 June 2012, Proceedings of the 10th International Conference on Computer Based Learning in Science CBLIS’2012, Learning Science in the Society of Computers, 279-285
Καλογιαννάκης, Μ., Παίζοντας στο ταξίδι του ήχου, 2012, Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ,), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2012, Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές (Τόμος Β΄), 195-206
Μαλεζά, Ο., & Καλογιαννάκης, Μ., Εποικοδομητική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε) στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης: μελέτη περίπτωσης μαθητή με αυτισμό, 2012, ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΥΠΔΜΘ., Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2012, Στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολών Γονέων. Η οικογένεια εκπαιδεύεται … διά βίου, 1-27
Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Στ., Η δράση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) στην πρώιμη παιδική ηλικία ως αφετηρία καινοτόμων πρακτικών για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, 2011, Στο Γ. Παπαδάτος, Α.-Σ. Αντωνίου, Α. Μπαστέα, & Π. Τρακαδάς (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 27-30 Μαΐου 2010, Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, (Τόμος Α΄), 468-476
Ψυχάρης, Σ., Χαλατζογλίδης, Γ., & Καλογιαννάκης, Μ., Ηλεκτρονική μάθηση για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης, 2011, Στο Γ. Παπαγεωργίου & Γ. Κουντουριώτης (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 15-18 Απριλίου 2011, Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες,, 704-712
Καλογιαννάκης, Μ., Ρεκούμη, Χ., & Χατζηπαπάς, Κ., Ξεχασμένα φυσικά μνημεία και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: η περίπτωση του ηφαιστείου Σουσάκι στο Ν. Κορινθίας, 2010, Στο Κ. Πλακίτση (Επιμ.), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 7-9 Νοεμβρίου 2008, Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, 146-153
Other Publications
Αμπαρτζάκη, Μ., Καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων γραμματισμού με τη χρήση εφαρμογών για κινητές συσκευές: Ένα παράδειγμα κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης ιστορικών γεγονότων στο νηπιαγωγείο, 2021, ΕΕΓΓ, Τεύχος 39, Αθήνα, 3-8