Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφάσης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:

  • Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) (νηπιαγωγούς, δασκάλους, θεολόγους, εκπαιδευτικούς κοινωνικών επιστημών, κ.ο.κ.) με τις απαραίτητες γνώ- σεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους πρακτικές της Παιδαγωγικής ή της Θεολογίας κρίνονται αναγκαίες.
  • Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους στα πεδία της Θεολογίας και της Παιδαγωγικής, σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους ΜΦ να συνδέσουν κριτικά τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο, και να αναπτύξουν παράλληλα πρακτικές και τεχνικές με καινοτόμο χαρακτήρα που προωθούν την δυνατότητα διδασκαλίας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Θ.Μ., καθώς και αλλαγές στην "κουλτούρα" και πραγματικότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα και την διδασκαλία στη Θεολογία και την Παιδαγωγική μέσα από καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών και μια διεπιστημονική διεπαγγελματική προσέγγιση.
  • Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

 


Στοιχεία επικοινωνίας:

*Γραμματεία ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: "Θρησκεία και Παιδεία"*
Άννα-Μαρία Παυλάκι
email:panamar@uoc.gr
τηλ: 28310-77709