1. Ίδρυση του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης

Το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 με το Π.Δ. 128/6.5.1998 (Φ.Ε.Κ. 104/15.5.1998).

Το Διδασκαλείο αυτό εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (= Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Τ.Π.Ε. έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα Τμήματα για την επίτευξη των σκοπών του Διδασκαλείου.

2. Σκοπός
Σκοπός του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής αγωγής.
Στο πλαίσιο αυτό το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης επιδιώκει:

  1. Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
  2. Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.
  3. Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής.

3. Δικαίωμα συμμετοχής - Τίτλοι σπουδών
Σύμφωνα με το νόμο 2327/95 δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.
Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης γίνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το άρθρο 9 του νόμου 2327/95. Η φοίτηση στο Διδασκαλείο είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Διδασκαλείο, χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Οι κάτοχοι του τίτλου αυτού έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.

4.Δομή και λειτουργία
Η δομή και η λειτουργία του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 2327/95. Η μετεκπαίδευση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα.