ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Εσωτερικός Κανονισμός


Άρθρο 1
Ένταξη - Σκοπός - Βασικός Νόμος

1. Το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών είναι ενταγμένο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 128/1998 (ΦΕΚ 104/15.5.1998, τ. Α΄).
2. Σκοπός του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των νηπιαγωγών.
3. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2327/1995 (ΦΕΚ 156 / 31.7.1995, τ. Α΄).

Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας

1.  Η λειτουργία των Συμβουλίων και των Επιτροπών του Διδασκαλείου διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες, εκτός αν υπάρξει διαφορετική νομική ρύθμιση.
2.  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συγκαλεί το όργανο με έγγραφη πρόσκλησή του, στην οποία αναγράφεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. Η πρόσκληση με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό διανέμεται τουλάχιστο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε επείγουσα περίπτωση η πρόσκληση αρκεί να γίνει τηλεφωνικά, οπότε αποδεικνύεται από σημείωση σε ειδικό βιβλίο που τηρεί ο/η Γραμματέας του Διδασκαλείου.
3.  Το όργανο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Διαφορετικά το όργανο μπορεί να συγκληθεί εκ νέου εντός δέκα ημερών, οπότε τελεί σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
4.  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται με τη σειρά που αναγράφονται. Με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων η σειρά μπορεί να μεταβληθεί. Θέματα με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος μπορεί να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση των δύο τρίτων των μελών.
5.  Η συζήτηση είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη του οργάνου, με τη χρήση εύλογου χρόνου για την ανάπτυξη των απόψεών τους. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του οργάνου που έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο ως εισηγητής του θέματος.
6.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την εκτέλεση των αποφάσεων μεριμνά ο Πρόεδρος. Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρούνται συνοπτικά ή και αυτούσια, αν συντρέχει ειδικός λόγος, οι εισηγήσεις, οι προτάσεις, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις.
7.  Ο Γραμματέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη, από κοινού με τον Πρόεδρο, για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, δίχως άλλη επικύρωση, και τα πρωτότυπά τους κατατίθενται στη Γραμματεία του Διδασκαλείου.

Άρθρο 3
Εκλογή Προεδρείου - Γραμματειακή υποστήριξη - Οικονομική διαχείριση

1. Η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Α.Ε.Ι.
2. Η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διδασκαλείου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Η θέση του Προέδρου καταλαμβάνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Π.Ε. που κατέχουν θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Οι θέσεις των Αντιπροέδρων καταλαμβάνονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Π.Ε. οποιασδήποτε βα?θμίδας.
3. Για τη λειτουργία της Γραμματείας του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών είναι δυνατόν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
4. Η διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης για την οργάνωση, τη λειτουργία και την εφαρμογή των σκοπών του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Διδασκαλείου.

Άρθρο 4
Εγγραφή και ατομική υπηρεσιακή μερίδα

1. Η εγγραφή των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία του Διδασκαλείου, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες,  της αίτησης εγγραφής και των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η Γραμματεία ασκεί τον προβλεπόμενο έλεγχο των δικαιολογητικών και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων στο Διδασκαλείο.
3. Σε κάθε μετεκπαιδευόμενο παραδίδεται από τη Γραμματεία του Διδασκαλείου ο Οδηγός Σπουδών.
4. Η Γραμματεία του Διδασκαλείου τηρεί φάκελο για κάθε μετεκπαιδευόμενο, στον οποίο περιέχονται:
Α) τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν κατά την εγγραφή,
Β) η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε ο μετεκπαιδευόμενος,
Γ) οι τυχόν διακρίσεις ή βραβεία που έχει λάβει.
Το περιεχόμενο του φακέλου είναι προσιτό μόνο στην αρμόδια υπηρεσία και στον μετεκπαιδευόμενο.

Άρθρο 5
Διάρθρωση των σπουδών

Οι σπουδές στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης συμπίπτουν με τις αντίστοιχες ημερομηνίες του Π.Τ.Π.Ε.

Άρθρο 6
Κατευθύνσεις

Το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης έχει μία κατεύθυνση: Γενική Αγωγή.
Η Γενική Αγωγή καλύπτεται από επτά (7) τρίωρα εβδομαδιαία εξεταζόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών και περιλαμβάνει και σεμινάρια. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τις 21 διδακτικές ώρες.

Άρθρο 7
Οργάνωση μαθημάτων

1. Η διδασκαλία γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Διδασκαλείου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με βάση το υπάρχον πρόγραμμα και τις προτάσεις των μετεκπαιδευομένων, και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται έτσι ώστε να είναι γνωστά εκ των προτέρων τα χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία μαθημάτων (διαλέξεις, παραδόσεις, σεμινάρια).
2. Η πρόσληψη των διδασκόντων γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
3. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Ένα επιλεγόμενο μάθημα πραγματοποιείται, μόνο εφόσον επιλεγεί από τουλάχιστον επτά (7) μετεκπαιδευόμενους.
4. Κάθε χειμερινό εξάμηνο προσφέρεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Π.Τ.Π.Ε. ένα Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας για τους μετεκπαιδευόμενους του δευτέρου έτους. Αυτό το Σεμινάριο είναι προαιρετικό και πραγματοποιείται μόνο εφόσον επιλεγεί από τουλάχιστον επτά (7) μετεκπαιδευόμενους. Το Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας επικεντρώνεται σε γραπτές σεμιναριακές εργασίες, οι οποίες υποστηρίζονται προφορικά, κρίνονται και βαθμολογούνται κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Οι μετεκπαιδευόμενοι που επιλέγουν το Σεμινάριο αυτό, απαλλάσσονται από ένα προαιρετικό μάθημα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.
5. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., ρυθμίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διάρθρωση και οργάνωση των σπουδών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. ή ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό.

Άρθρο 8
Περίοδοι διδασκαλίας και εξετάσεων

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει  δεκατρείς (13), τουλάχιστον, πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία μαθημάτων και δύο (2) και πλέον εβδομάδες για εξετάσεις. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, ορίζεται εξεταστική περίοδος και το Σεπτέμβριο.
3. Η έναρξη και η λήξη των εξαμήνων καθώς και οι περίοδοι των εξετάσεων καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και ακολουθούν το πρόγραμμα του Π.Τ.Π.Ε.

Άρθρο 9
Κανονισμός βαθμολογίας

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου όλοι οι διδάσκοντες καταθέτουν βαθμολογία για όσους μετεκπαιδευόμενους έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις. Η εκτίμηση επίδοσης των μετεκπαιδευομένων σε κάθε μάθημα γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση ή με συνδυασμό και των δύο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος. Πρόσθετο κριτήριο στις παραδόσεις μπορεί να είναι ειδική εργασία με θέμα που ορίζεται από τον διδάσκοντα. Η εκπόνηση γραπτής εργασίας είναι προαιρετική και μπορεί να επηρεάσει την τελική εκτίμηση της επίδοσης των μετεκπαιδευομένων.
2. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μετεκπαιδευομένων ορίζεται από το μηδέν (0) έως το δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός πέντε (5).
3. Η βαθμολογία του Διπλώματος συνάγεται από το μέσο όρο των βαθμών σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης. Βαθμός πτυχίου πάνω από 8,50 έως και 10 χαρακτηρίζεται ως "Άριστα", πάνω από 6,50 έως και 8,50 χαρακτηρίζεται ως "Λίαν Καλώς" και από 5 έως 6,50 χαρακτηρίζεται ως "Καλώς".
4. Μετεκπαιδευόμενος που αποτυγχάνει σε ένα μάθημα έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό κατά την περίοδο των εξετάσεων του επόμενου Σεπτεμβρίου.
5. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κατατίθεται στη Γραμματεία του Διδασκαλείου μέσα σε δεκαπέντε ημέρες μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Άρθρο 10
Χορήγηση αδειών - Αναστολές φοίτησης

Για τη χορήγηση αδειών (κανονικών, αναρρωτικών, κύησης, λοχείας) στους μετεκπαιδευόμενους, ισχύουν  όσα προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Νόμος 2683 (Φ.Ε.Κ. 19/9.2.1999), στην Υπουργική Απόφαση Γ3/26 (Φ.Ε.Κ. 123 / 18.2.1998) και στις εγκυκλίους Γ3/341/30.9.99 και Γ3/405/27.12.99.
Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει από ένα μέχρι δύο εξάμηνα σπουδών, λόγω δικαιολογημένων απουσιών (άδειες κύησης, λοχείας, αναρρωτικές) που υπερβαίνουν το 20% των προβλεπόμενων παρουσιών. Η αναστολή γίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διδασκαλείου και κοινοποιείται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Στην περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών απαιτείται απόφαση της Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (μακροχρόνιας ασθένειας) μπορεί να υπερβεί τα δύο εξάμηνα και οι απουσίες να υπερβαίνουν το 20% των προβλεπόμενων παρουσιών.
Σε κάθε περίπτωση, εκτός των αναρρωτικών αδειών, όταν υπερβαίνουν οι απουσίες το 20% κατά μάθημα αλλά και στο σύνολό τους, διακόπτεται η φοίτηση με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διδασκαλείου και επικυρώνεται με έκδοση Υπουργικής Απόφασης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Άρθρο 11
Μετεγγραφές

Για τις μετεγγραφές μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Διδασκαλεία των Πανεπιστημίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση Γ3/303 (Φ.Ε.Κ. 1323/1.11.2000).
1. Η μετεγγραφή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Διδασκαλείο σε Διδασκαλείο, στο αντίστοιχο Τμήμα (Νηπιαγωγών ή Δασκάλων) και στην αντίστοιχη Κατεύθυνση (Γενική ή Ειδική Αγωγή) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως είναι οι βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι και μόνο σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετεκπαιδεύονται στο ίδιο έτος σπουδών στο αντίστοιχο Τμήμα και Κατεύθυνση στο Διδασκαλείο υποδοχής. Απαραίτητες προϋπο?θέσεις για την ικανοποίηση της μετεγγραφής είναι:
α) Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος ζητά τη μετεγγραφή, θα πρέπει να διαθέτει εισαγωγική από τον διαγωνισμό για τα Διδασκαλεία βαθμολογία μεγαλύτερη από τη βαθμολογία με την οποία εισήχθη και ο τελευταίος εισακτέος στον ίδιο διαγωνισμό, στο Τμήμα και την Κατεύθυνση του Διδασκαλείου υποδοχής.
β) Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός για μετεγγραφή είχε περιλάβει στις προτιμήσεις του το Διδασκαλείο, στο οποίο ζητά να μετεγγραφεί.
Μετεγγραφές κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους σπουδών δεν επιτρέπονται.

Άρθρο 12
Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, φροντιστηρίων, ασκήσεων, σεμιναρίων, εργαστηριακών μαθημάτων κλπ. εκ μέρους των μετεκπαιδευόμενων είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Διδασκαλείου.
2. Οι διδάσκοντες από κοινού με τον Πρόεδρο του Διδασκαλείου έχουν την ευθύνη για την τήρηση του απουσιολογίου. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των τριών (3) απουσιών από παράδοση, σεμινάριο, άσκηση ή εργαστηριακό μάθημα, ο μετεκπαιδευόμενος δεν αξιολογείται και υποχρεούται να επαναλάβει ή να επιλέξει σε επόμενο εξάμηνο το συγκεκριμένο μάθημα ή άλλο που το αντικαθιστά.
3. Ο έλεγχος των απουσιών, η δικαιολόγησή τους και η χορήγηση αδειών, γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με φροντίδα της Γραμματείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Γ3/26 (Φ.Ε.Κ. 123/18.2.1998 τεύχος Β΄).
4. Για την απόκτηση του Διπλώματος του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης οι μετεκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς τα μαθήματα του προγράμματος και να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις.
5. Η Γραμματεία δέχεται τους μετεκπαιδευόμενους κάθε εργάσιμη ημέρα, κατ? ελάχιστο επί μία και μισή ώρα, προκειμένου να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες, να υποβάλλονται αιτήσεις, δηλώσεις μαθημάτων κλπ. σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών.
6. Στους μετεκπαιδευόμενους παρέχονται διδακτικά βιβλία ή πανεπιστημιακές σημειώσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Η έγκριση και διανομή των διδακτικών βιβλίων και των σημειώσεων γίνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου.

Άρθρο 13
Ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές

1. Στον προϋπολογισμό του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών μπορεί να προβλέπεται πίστωση ?Ειδικών Δράσεων? για την πραγματοποίηση εκδόσεων, ημερίδων, ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών εκδρομών, για την ομαδική μεταφορά μετεκπαιδευόμενων σε Πειραματικά, Πρότυπα και άλλα νηπιαγωγεία, Παιδαγωγικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. βεβαιώνει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εκδρομής του Διδασκαλείου, καθορίζει το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης και ορίζει τα μέλη Δ.Ε.Π. που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως συνοδοί καθώς και μέλη άλλων κατηγοριών του προσωπικού ως βοηθοί συνοδών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση της άσκησης ή της εκδρομής.
3. Η οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων ρυθμίζονται κατά περίπτωση, με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου εγγράφεται ειδικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό του Διδασκαλείου για την πραγματοποίηση των παραπάνω τελετών και εκδηλώσεων, όπως δεξιώσεις, μεταφορά και φιλοξενία προσκεκλημένων ομιλητών και εισηγητών συνεδρίων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Διδασκαλείο.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος του Εσωτερικού Κανονισμού

1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών είναι αρμόδια για την τροποποίηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και για την επίλυση ερμηνευτικών ζητημάτων.
2. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.