Εκπρόσωποι του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

1.Εκπρόσωποι στη Σύγκλητο:

     Πρόεδρος του Τμήματος (τακτικό μέλος), Αναπλ. Πρόεδρος (αναπληρωματικό μέλος)     

2. Εκπρόσωποι στο Τμήμα  Διεθνών  Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

   Μ. Τζακώστα (τακτικό μέλος),  Κ. Τρούλη (αναπληρωματικό μέλος)

4. Εκπρόσωπος στο Εστιακό Σημείο Τεκμηρίωσης: Μ. Λιναρδάκης

5. Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των Δικτυακών Υπηρεσιών της Σχολής: Ν. Ζαράνης

6. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης του Πανεπιστημίου:

    Α. Φουντουλάκης (τακτικό μέλος), Α. Στραταριδάκη (αναπληρωματικό μέλος)

7. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου:

    Ν. Ζαράνης (τακτικό μέλος), Μ. Καλλογιαννάκης (αναπληρωματικό μέλος)

8. Εκπρόσωποι για το Πειραματικό Νηπιαγωγείο:

     Ε. Τάφα (τακτικό μέλος), Β. Οικονομίδης (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.