Ερευνητικά Προγράμματα

 

Ερευνητικά Προγράμματα

 
 
 

Επιχορηγούμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα 2014

Μαρίνα Τζακώστα, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε.
"Μουσείο Προφορικής Ιστορίας: ένα 'βιωματικό' ερευνητικό εργαλείο για τη διαφύλαξη και εκπαιδευτική αξιοποίηση της ιστορίας και της λαϊκής παράδοσης"
Ομάδα Μελέτης: Μαρίνα Τζακώστα (Συντονίστρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Άννα Σφακιανάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Άγγελος Πατσιάς (Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά Ρεθύμνου).
Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η οργάνωση του Μουσείου Προφορικής Ιστορίας (ΜΟΠΙ) ως ερευνητικού και εκπαιδευτικού εργαλείου, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, η εκπαίδευση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου πάνω στις μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας γλωσσικού υλικού και, αφετέρου, η από τους εκπαιδευόμενους συλλογή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση, διατήρηση και διάδοση διαλεκτικού γλωσσικού υλικού το οποίο θα έχει τη μορφή ηχητικών και οπτικών αρχείων. Το ΜΟΠΙ θα πάρει τη μορφή ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα είναι διαθέσιμα τα αρχεία. Το ΜΟΠΙ θα χρησιμεύει ως εργαλείο διδασκαλίας της γλώσσας, της γεωγραφίας, των κοινωνικών επιστημών, τοπικής ιστορίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και άλλων θεμάτων τα οποία μπορούν να προκύψουν από τα αρχεία. Η συμβολή του ΜΟΠΙ έγκειται στο ότι θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές πάνω σε ζητήματα διαλέκτων, θα εξάρει το χαρακτήρα των τελευταίων ως "ζωντανών" γλωσσικών συστημάτων και θα συμβάλλει στη διερεύνηση θεμάτων τοπικής ιστορίας.
Σχετική ιστοσελίδα:
 
 
 
 
Επιχορηγούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
 
Α) ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
.
Αργυροπούλου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Α/ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

Περίοδος 2011 – 2012 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης

Είδος Έργου: Έρευνα Μικρού Μεγέθους. Κωδικός Έργου: ΚΑ 3374. Τίτλος Έργου: "Ηγεσία στην Εκπαίδευση με έμφαση στην Προσχολική".

Α.1. Παρουσιάσεις σε συνέδρια που πρόεκυψαν από την έρευνα

Argyropoulou, E. and Gourgiotou, E. (2011α) Effective Learning Continuum: identifying linkages and gaps in School Leadership in Greece, in 24th International Congress for [School Effectiveness and Improvement, Limassol, Cyprus, 5-7 January, available on www.icsei.net/icsei2011/presentations

Argyropoulou, E. (2012α) Effectiveness and Effectiveness Indicators in Early Childhood, 25th International Congress for School Effectiveness and Improvement, Malmo, Sweden, 5-7 January available on www.icsei.net/icsei2012/ [Abstracts, p.80, ABS1/1786634/E340] .

Α.2. Δημοσιεύσεις που πρόεκυψαν από το πρόγραμμα:

Αργυροπούλου, Ε. και Ραπάνου, Π. (2012α) Η επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης του ρόλου της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕ με τίτλο «Ελληνικη Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Ιωάννινα, 2-4 Νοεμβρίου, σε ψηφιακή μορφή

Αργυροπούλου, Ε. (2011) Νηπιαγωγοί και θέσεις ευθύνης στην Εκπαίδευση: Νέες τάσεις, διαφοροποιημένες επιθυμίες, στο συλλογικό τόμο. Ι. Παπαδάτος (επιμ.) «Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης», Αθήνα, εκδόσεις Σμυρνιωτάκη, τομ. Β, σελίδες 263-275

Β/ ΩΣ ΜΕΛΟΣ EΡEYNΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Περίοδος 2011-2014

Φορέας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Εφηρμοσμένων και .Υπολογιστικών Μαθηματικών, Τμήμα Εκπαιδευτικής Έρευνας κι Αξιολόγησης [ΙΤΕ /ΙΦΕΥΜ /ΕΕΑ], Ηράκλειο Κρήτης .Ερευνητικό LLP/EAC/42/2010 European Policy Network on School

Πρόγραμμα Leadership.  Θέση: Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Καθήκοντα: α/ Έρευνα και συγγραφή εθνικών και λοιπών αναφορών, β/ Συγγραφή επιστημονικών άρθρων και παραδοτέων, γ/ Εκπαιδεύτρια-Επιμορφώτρια στα πανευρωπαϊκά σεμινάρια, δ/Επιμέρους συντονισμός και δικτύωση εταίρων

Β.1. Παρουσιάσεις σε συνέδρια που πρόεκυψαν από την έρευνα:

Argyropoulou, E. (2012d) School Leadership: prioritizing and taking action, EPNoSL Peer Learning Activity “Structuring and Culturing Schools for Comprehensive Learning”, organized by FORTH, Berlin 277-29 June, διαθέσιμο στο http://www.schoolleadership.eu/sites/default/files/boa_final_4.pdf (page 16) και στο http://www.schoolleadership.eu/sites/default/files/epnosl_-_programme_berlin_27-29_june_20121_v7.pc

Argyropoulou, E. (2012c) L’ auto-développement et le chef d’ établissement, Key-note speech, Colloque «La question de Leadership», École Normale Supérieure de Lyon, 2-4 April .Argyropoulou, E. (2012b) The Impact of School Leadership on Students’ Outcomes, EPNoSL Peer Learning Activity “School Leadership as a means to improve educational performance”, organized by FORTH, Munich, 6-7 February, διαθέσιμο στο http://www.schoolleadership.eu/

(follow: homepage-resources-research on School Leadership. Presentation pptx also available)

Argyropoulou, E. (2011b) School Networking: a new “battlefield” for school leadership and school effectiveness, International Conference for School Effectiveness, School Improvement and School Management, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Zug, 1-5 September, available on: 

http://www.schulleitungssymposium.net/2011/

Β.2. Δημοσιεύσεις που πρόεκυψαν από το πρόγραμμα:

α/ Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους - Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

Argyropoulou, E. (2013) Apprentissage professionnel, développement professionnel et développement personnel, Derouet J.C. et Normand, R. (eds )”Leadership et développement personnel à l’ intérieur des établissements”, collection Thélème, Bruylant- Academia, Lyon

β/ Παραδοτέα Ερευνητικών Προγραμμάτων κατ’ επιλογήν

Argyropoulou, E. (2012b) Consensus Report on Good Practices- Deliverable 4.2., available on http://epnosl.iacm.forth.gr/index.php/outputs/69-consensus-report-on-good-practices Argyropoulou, E.(2012a) School Leadership Institutional Statement – Greece

_________________________________.

 
 
Zαράνης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος σε Ερευνητικό Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, KA 3372. Τίτλος του έργου: "Teaching of basic concepts from the field of natural sciences at preschool level with the aid of ICT" (= "Διδασκαλία βασικών εννοιών από το χώρο των θετικών επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)". Διάρκεια: 20/5/2011-19/5/2012.

Περιγραφή του προγράμματος: Στις μέρες μας, οι ΤΠΕ έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και οι νηπιαγωγοί έχουν θετικές απόψεις για την ενσωμάτωση και τη χρήση τους στην προσχολική εκπαίδευση. Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής πρότασης μελετάται η επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία βασικών εννοιών από το χώρο των θετικών επιστημών (μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο του παρόντος έργου αποτελούν οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια με τα νήπια και τους/τις νηπιαγωγούς πριν και μετά τις αντίστοιχες διδακτικές παρεμβάσεις (χωρίς και με τη χρήση των ΤΠΕ) για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών από τις θετικές επιστήμες. Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η συμβολή των ΤΠΕ:

• στην προσπάθεια μετασχηματισμού των διαισθητικών - εναλλακτικών ιδεών των νηπίων σε ιδέες που προσεγγίζουν την επιστημονική άποψη,

• στην προώθηση στοιχείων που αποτελούν βασικά συστατικά της επιστημονικής μεθόδου όπως η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η σύγκριση, η επικοινωνία και η πραγματοποίηση υποθέσεων.

 
 
Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Λέκτορας
 

(1) Επιστημονικός Υπεύθυνος στο πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: "Διδακτική φυσικών επιστημών μέσω κινητών συσκευών. Εκπαιδευτικές εφαρμογές βασισμένες στην κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση" (2013-2014).

Περιγραφή του προγράμματος: Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η χρήση των κινητών συσκευών (mobile learning) στα πλαίσια της διδακτικής των φυσικών επιστημών αποτελεί ένα ζητούμενο στις μέρες μας. Η εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παρέχει συχνά στα παιδιά νέες μαθησιακές εμπειρίες σε παιγνιώδη μορφή που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντα και την καθημερινή τους ζωή. Επίσης, προσφέρει το απαραίτητο υποστηρικτικό πλαίσιο για να προχωρήσουν σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες κυρίως με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ. Με την εμφάνιση τα τελευταία χρόνια των έξυπνων κινητών συσκευών (PDA, smartphones) προτείνεται η αξιοποίηση των κινητών συσκευών για τη μάθηση καθώς παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως ερέθισμα, κίνητρο, ευκολία χρήσης, διαθεσιμότητα, κ.ά. Η έρευνά μας συγκρίνει τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση μιας σειράς εκπαιδευτικών εφαρμογών υπό μορφή ψηφιακών παιχνιδιών οι οποίες εκτελούνται σε υπολογιστές και σε έξυπνες κινητές συσκευές για διάφορες έννοιες και φαινόμενα από το χώρο των φυσικών επιστημών σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η παρούσα μελέτη είναι το κοινωνικο-πολιτισμικό, το οποίο αποτελεί μια επιστημολογική αμφισβήτηση όλων των προηγούμενων προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο αυτό κυριαρχεί το αίτημα της ενεργητικής εμπλοκής των παιδιών και οι εφαρμογές για τις κινητές συσκευές που θα δημιουργηθούν θα δίνουν έμφαση στην προσέγγιση του ατομικού, του διαπροσωπικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών.

(2) Επιστημονικός Υπεύθυνος στο πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κωδικός Έργου: ΚΑ 3555) με θέμα: "Διδακτική φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές: η περίπτωση των κοινωνικών δικτύων" (2013-2014).

Περιγραφή του προγράμματος: Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου μελετάμε την παρουσία/απουσία του σώματος και τις νέες μορφές διάδρασης του web 2.0 με τη δημιουργία των κοινωνικών δικτύων. Η έρευνα πραγματοποιείται με την υλοποίησης του μαθήματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση» το οποίο προσφέρεται σε υβριδική μορφή τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και εξ αποστάσεως με το σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System, LMS) e-class της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα, το μάθημα αναπτύχθηκε στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter παρέχοντας ευκαιρίες για επικοινωνία και εικονική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων (e-class, μέσων κοινωνικής δικτύωσης) σε συνδυασμό με την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτική διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό του μαθήματος να γνωρίσει και να συνεργαστεί με νέα άτομα ενώ διευκολύνεται η πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες. Η απόσταση που συχνά χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες σε μια παραδοσιακή τάξη φαίνεται να μειώνεται με τη διαδραστική απόσταση και να οδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων μέσω διασκέδασης (‘‘Edutainment’’) απελευθερώνοντας το σώμα από τις δεσμεύσεις μιας παραδοσιακής τάξης.

(3) Μέλος του group of experts και του focus group του Ευρωπαϊκού FP7 προγράμματος “Creative Little Scientists” http://www.creative-little-scientists.eu/ (2012-2013).

Περιγραφή του προγράμματος: Η διδακτική των φυσικών επιστήμων και των μαθηματικών, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι όλες περιοχές μείζονος ενδιαφέροντος για την Ευρώπη και η ενδυνάμωσή τους αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες. Το έργο Creative Little Scientists συμβάλλει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην κατανόηση της δυναμικής που προσφέρει ο συνδυασμός της διδακτικής των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών) με τη δημιουργικότητα.

Σκοποί του συγκεκριμένου έργου είναι:

• Να προσφέρει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μία ξεκάθαρη εικόνα των υπαρχουσών και δυνατών πρακτικών στην ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία διαμέσου της μάθησης των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών, καθώς και να αποτυπώσει τις συνέπειες, τις σχετικές ευκαιρίες και προκλήσεις της εφαρμογής αυτών των πρακτικών στα σχολεία.

• Να μεταμορφώσει τη νέα γνώση που θα παραχθεί μέσα από την έρευνα σε οδηγίες για εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και σε οδηγίες, αναλυτικά προγράμματα και υποδειγματικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, κατάλληλο να εφαρμοστεί στα διάφορα ευρωπαϊκά πλαίσια.    

(4) Μέλος του group of experts του Ευρωπαϊκού FP7 προγράμματος SECURE (Science Education CUrriculum Research) Project http://www.secure-project.eu/ (2012-2013).

O γενικός στόχος του προγράμματος SECURE είναι να συμβάλει σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία της έρευνας που μπορεί να βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών για τα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία (ΜΕΤ). Η εφαρμογή βελτιωμένων προγραμμάτων σπουδών σε ολόκληρη την ΕΕ στοχεύει στο να προετοιμαστούν παιδιά από μικρή ηλικία για μελλοντική σταδιοδρομία στο επιστημονικό πεδίο ενώ την ίδια στιγμή να κάνει τα ΜΕΤ πιο προσιτά και ευχάριστα για όλα τα παιδιά ώστε να διατηρούν ζωηρό ενδιαφέρον στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και να κατανοούν τη σημασία του κοινωνικού ρόλου τους. Το SECURE επικεντρώνεται στις ηλικίες 5-13, διότι τα θεμέλια του ενδιαφέροντος για ΜΕΤ μπορούν να διαμορφωθούν καλύτερα σε νεαρή ηλικία, όταν τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα για τα θαύματα του κόσμου που τους περιβάλλει. Το πρόγραμμα έρευνας SECURE εξετάζει και συγκρίνει τρέχοντα προγράμματα σπουδών MΕΤ, για μαθητές ηλικίας 5, 8, 11 και 13 στα κράτη μέλη, όσον αφορά στο πώς προβλέπονται από τις αρχές και πώς γίνονται αντιληπτά από τους εκπαιδευόμενους. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό θα αποτελούνται από ένα συγκριτικό εργαλείο τυποποίησης για τα προγράμματα σπουδών MΕΤ καθώς και ερωτηματολόγια για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή.

(5) Εμπειρογνώμονας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, για τις ανάγκες της πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα). Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» (2011-2013).

Στα πλαίσια αυτού του έργου η επιτροπή εμπειρογνωμόνων στη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική εκπαίδευση δημιούργησε ένα καινοτομικό πλαίσιο, με στόχο να συνδέσει την επιστήμη με την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Βασική επιδίωξη ήταν η προώθηση με μία αβίαστη και λογική διαδικασία μάθησης ως τρόπο ανατροφής του παιδιού από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Ειδικότερα, αποσκοπούσε στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη, που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κανόνων ηθικής και θα προωθεί την ειρήνη, καθώς και τη διεθνή κατανόηση. Ως εκ τούτου, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες έθεσε ως βασικές προτεραιότητες:

• το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων,

• την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης,

• τη δραστηριοποίηση του μαθητή στη δημοκρατική και πολιτειακή συμμετοχή. Στα πλαίσια αυτού του έργου η καινοτομία του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες κλιμακώνεται σε πολλαπλά επίπεδα τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• στη δικτύωση των εννοιών,

• στην ολοκλήρωση των δικτύων με την έννοια της ενέργειας ως υπερκείμενης και ενοποιητικής, στο πλαίσιο της αειφορίας,

• στην προσπάθεια δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης,

• στην προσπάθεια καλλιέργειας της γλώσσας και ιδιαίτερα του επιχειρήματος,

• στην εγκόλπωση των ΤΠΕ ως αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών,

• στο άνοιγμα της επιστήμης στην κοινωνία και τον πολιτισμό,

• στην καλλιέργεια στοιχείων από τη φύση των Φυσικών Επιστημών,

• στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και το μετασχηματισμό τους σε ικανότητες για το σύγχρονο πολίτη.

(6) Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (Επιστημονικός Υπεύθυνος Ν. Ζαράνης). Τίτλος του έργου: "Διδασκαλία βασικών εννοιών από το χώρο των θετικών επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" (2011-2012).

Περιγραφή του προγράμματος: Στις μέρες μας, οι ΤΠΕ έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και οι νηπιαγωγοί έχουν θετικές απόψεις για την ενσωμάτωση και τη χρήση τους στην προσχολική εκπαίδευση. Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής πρότασης μελετάται η επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία βασικών εννοιών από το χώρο των θετικών επιστημών (μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο του παρόντος έργου αποτελούν οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια με τα νήπια και τους/τις νηπιαγωγούς πριν και μετά τις αντίστοιχες διδακτικές παρεμβάσεις (χωρίς και με τη χρήση των ΤΠΕ) για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών από τις θετικές επιστήμες. Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η συμβολή των ΤΠΕ:

• στην προσπάθεια μετασχηματισμού των διαισθητικών - εναλλακτικών ιδεών των νηπίων σε ιδέες που προσεγγίζουν την επιστημονική άποψη,

• στην προώθηση στοιχείων που αποτελούν βασικά συστατικά της επιστημονικής μεθόδου όπως η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η σύγκριση, η επικοινωνία και η πραγματοποίηση υποθέσεων.

 
 
Επιστημονική Υπεύθυνη: Κορνηλάκη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
1. Ερευνητικό Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης με το ποσό των 2.500 ευρώ. Τίτλος Προγράμματος: «Η εμπλοκή των παππούδων και των γιαγιάδων όταν τα εγγόνια τους αντιμετωπίζουν εμπόδια στη ζωή και τη μάθηση».
2. IKY – Erasmus LLP: 2500 ευρώ για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης σε συνεργασία με το School of Education, University of Oxford.

3. Ερευνητικό πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» με τίτλο «Grandparenting an autistic child: challenges and rewards” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ με το ποσό των 1000 ευρώ (Μάιος 2013-Σεπτέμβριος 2013).

Περίληψη του Έργου  Grandparenting an autistic child: challenges and rewards (Ekaterina Kornilaki & Maria Kypriotaki):

Research has recently focused on the role of grandparents (GPs) on children’s care as well as on their involvement in the therapeutic process of their grandchildren with special needs (Margetts et al., 2006). However, less is known about the role of GPs in families with children in the Autism Spectrum Disorder (ASD). The aim of the project was to explore grandparents’: a) emotional reaction to the diagnosis, b) acceptance of the grandchild, c) understanding of the child’s difficulties, d) access to specialists and to support services, e) involvement in the care and the treatment of the ASD, and f) concerns for the grandchild’s future. Moreover, the study examined which of the above parameters affect the quality of the relationship that the grandparent enjoys with the ASD grandchild. The participants were 25 grandparents with autistic grandchildren attending either the nursery or the primary school. GPs were administered a structured questionnaire entailing demographic information, and assessing, in the form of a 5-rating point scale all the aforementioned parameters. The findings of the project suggest that despite their initial devastating feelings, most GPs have accepted their grandchild's disability. Moreover, they are actively involved in his/her care, but are less involved in the treatment of the disability. GPs reported a good understanding of the child's difficulties, despite their limited access to information services. However, the majority reported the need for a) receiving support from specialists - a need stated in many studies of children with special needs (e.g. Vadasy et al., 1986; ) and ASD (e.g. Hillman, 2007; Margetts et al., 2006; Sullivan et al., 2012) - and b) for participating in self-support groups (e.g. Minkler et al., 1993). Overall GPs enjoyed a close relationship with their grandchild. The quality of their relationship was correlated with the acceptance of their grandchild and the involvement in his/her care. The understanding of the disability was correlated with GPs involvement in the daily care and treatment, the acceptance and the overall quality of their relationship. The findings suggest that GPs are actively involved in the lives of their ASD grandchildren and should be supported by professionals to fully understand the child’s difficulties and strengths.

 
 
Μαρκοδημητράκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 

α) Μάιος 2011 – Μάιος 2012: Επιστημονική υπεύθυνη του χρηματοδοτούμενου από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερευνητικού Προγράμματος Μικρού Μεγέθους με θέμα: «Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη φυσιολογικών και αυτιστικών διδύμων προσχολικής ηλικίας».

Σκοποί του προγράμματος: α) μεθοδολογικός σχεδιασμός, β) συλλογή δεδομένων από νηπιαγωγεία, γ) ανάλυση δεδομένων και δ) παρουσίαση αποτελεσμάτων σε συνέδρια, Κ.Α. 3375.

β) Μάιος 2012 - Μάιος 2013: Επιστημονική συνεργάτιδα του χρηματοδοτούμενου από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερευνητικού Προγράμματος Μικρού Μεγέθους με θέμα: «Αναπτυξιακά προβλήματα διδύμων προσχολικής ηλικίας και η σχέση τους με περιγεννητικά προβλήματα».

Σκοποί του προγράμματος: α) μεθοδολογικός σχεδιασμός, β) συλλογή δεδομένων από δίδυμα, γ) ανάλυση δεδομένων και δ) παρουσίαση αποτελεσμάτων σε συνέδρια, Κ.Α. 3612.

γ) Επιστημονικά υπεύθυνη χρηματοδοτούμενου προγράμματος από τον ΕΛΚΕ για την προμήθεια λογισμικού (συλλογή δεδομένων, ανάλυση και στατιστική επεξεργασία) (1), ψηφιακών βιντεοκαμερών (3) και βιντεοπροβολέα (1) στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ερευνητικών Υποδομών». Τίτλος του έργου: «Maternal affect and its impact on infants: a mother-child free play longitudinal study», ΚΑ 3749.

 
 
Οικονομίδης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής
1. 2009-2012: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους" (Κ.Α. 3020). Ύψος χρηματοδότησης: 107.456,00 Ευρώ.
2. 2009-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού» (Κ.Α. 2915). Χρηματοδότηση 1.800,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. 2010-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Στατιστική στην Εκπαίδευση». Χρηματοδότηση 500,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. 2012-2013: Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Βιβλιοδεσία τόμων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης». Χρηματοδότηση 15.000,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σταυριανός Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης
 
Επιστημονική Υπεύθυνη: Σωτηροπούλου Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης
 
 
Β) ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 
Τζακώστα Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
LLP/ ERASMUS – LaDiva: Language learning and language teaching in multicultural environments: how to bring language diversity and language variation in class (~ 40.000 euros)
 
Ματσόπουλος Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
1. Comenius LLP Multilateral Program, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "A Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe" (= Αναλυτικό Πρόγραμμα Ψυχικής Ανθεκτικότητας για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Ευρώπης), στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας και ο επίκουρος καθηγητής Αναστάσιος Ματσόπουλος ως επιστημονικά υπεύθυνος. Τα άλλα πανεπιστήμια-εταίροι, με τα οποία υλοποιείται το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, είναι: α) University of Malta (Malta), University of Pavia (Italy), Orebro University (Sweden), University of Lisbon (Portugal) και University of Zagreb (Croatia).
To Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ο δεύτερος εταίρος τη τάξη (P2) και κομβικός συνεργάτης (critical friend) σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προληπτικού αυτού προγράμματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μάλτας, το οποίο έχει και τον συνολικό συντονισμό. Το πρόγραμμα υλοποιείται από ερευνητική ομάδα και είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάρκεια αυτού του "Multilateral European Project" είναι τριετής: από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Νοέμβριο του 2015.
2. Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα της Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας, του επίκουρου καθηγητή Αναστάσιου Ματσόπουλου, σε συνεργασία με την Διευθύντρια Κλινικής Εκπαίδευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας, Δρ. Ανθή Λούτσιου, και του Κέντρου Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών (ΚΕΝ) του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το πρόγραμμα ερευνά την «Αποτελεσματικότητα της Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων Παιδιών Προσχολικής & Σχολικής Ηλικίας με Προκλητικές Συμπεριφορές». Επιστημονικοί υπεύθυνοι προγράμματος: Δρ. Ανθή Λούτσιου & Αναστάσιος Ματσόπουλος.  
Αυτό το πρόγραμμα για τη χρονιά 2012 χρηματοδόθηκε από το ΚΕΝ και για τη χρονιά 2013 χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΝ και από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου για ερευνητικούς σκοπούς και για υλοποίηση Ψυχοεκπαιδεύσεων σε Γονείς Παιδιών Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας με Προκλητικές Συμπεριφορές σε διαφορετικές πόλεις της Κύπρου. Διάρκεια προγράμματος: Σεπτέμβριος 2012 - Δεκέμβριος 2013. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με κάποιας μορφής χρηματοδότηση από το ΚΕΝ για τα επόμενα χρόνια και αναμένεται απόφαση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου για το 2014, επειδή οι χρηματοδοτήσεις του φορέα ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.
 

 
 
Επιχορηγούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα για την τριετία 2009-2011
 

Α) ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Οικονομίδης

2009-2012: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. (2007 – 2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους". (Κ.Α. 3020). Ύψος χρηματοδότησης: 107.456,00 Ευρώ.
2009-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού». (Κ.Α. 2915). Χρηματοδότηση 1.800,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2010-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Στατιστική στην Εκπαίδευση». Χρηματοδότηση 500,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2013: Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Βιβλιοδεσία τόμων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης». Χρηματοδότηση 15.000,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης
 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καλλιόπη Τρούλη

 
2010-2012: Ανάληψη και υλοποίηση προγράμματος «μεγάλου μεγέθους» με τίτλο «Standardization of scale that measures the handwriting skills of preschool children» [Πανελλήνια στάθμιση εργαλείου αξιολόγησης της γραφοκινητικής δεξιότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας]. Αυτό το έργο έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς κριτές (με διεθνή κριτήρια) και χρηματοδοτείται με το ποσό των 13.390 ευρώ (κωδικός έργου 3050) από τον ΕΛΚΕ Παν/μίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2010 – Δεκέμβριος 2012. Το πρόγραμμα είχε διετή διάρκεια και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012.
Συμμετέχοντα Μέλη: Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης και Μιχάλης Λιναρδάκης, Λέκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Συμμετέχοντες Προπτυχιακοί Φοιτητές:
Μαίρη Γονάκη, Ανδρονίκη Γναφάκη, Ζαμπία Καρνή, Μαρία Σαραντοπούλου, Ευτυχία Τσαγκαράκη.
Συμμετέχοντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Μαρία Κιοστεράκη.
Σκοπός  αυτής της έρευνας είναι η πανελλήνια στάθμιση του Κριτηρίου Ελέγχου της Γραφοκινητικής Δεξιότητας Παιδιών Ηλικίας 4-6 Ετών (ΚΕΓΔΠ 4-6). H έρευνα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας έγκαιρης αντιμετώπισης και δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εξέλιξη και την ετοιμότητα του παιδιού για το σχολείο και τη μάθηση
 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Μαρκοδημητράκη

Μάιος 2011 – Μάιος 2012: (1000 ευρώ) από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης για Ερευνητικό Πρόγραμμα Μικρού Μεγέθους με θέμα «Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη φυσιολογικών και αυτιστικών διδύμων προσχολικής ηλικίας».
 

Επιστημονική υπεύθυνη: Κατερίνα Κορνηλάκη

Ερευνητικό Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΛΚΕ με το ποσό των 2.500 ευρώ. Τίτλος Προγράμματος: «Η εμπλοκή των παππούδων και των γιαγιάδων όταν τα εγγόνια τους αντιμετωπίζουν εμπόδια στη ζωή και τη μάθηση».
 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Καλογιαννάκης

(1) Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (Επιστημονικός Υπεύθυνος/Συντονιστής Ν. Ζαράνης). Τίτλος του έργου: Διδασκαλία βασικών εννοιών από το χώρο των θετικών επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) (2011-2012).
(2) Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σύνταξη των Προγραμμάτων Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, στο Πλαίσιο της πράξης "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα). Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη" (2011-2013).
(3) Επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τίτλος του έργου: Διδακτική φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές: η περίπτωση των κοινωνικών δικτύων (2011-2012).
 

 Επιστημονική υπεύθυνη: Ελευθερία Αργυροπούλου

ΕΛΚΕ/ Πανεπιστήμιο Κρήτης, ποσό μικρότερο των 1000 ευρώ – ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη.
 

 Β) ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Επιστημονική υπεύθυνη: Μαρίνα Τζακώστα

LLP/ ERASMUS – LaDiva: Language learning and language teaching in multicultural environments: how to bring language diversity and language variation in class (~ 40.000 euros)
 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Οικονομίδης

2009-2012: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. (2007 – 2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους". (Κ.Α. 3020). Ύψος χρηματοδότησης: 107.456,00 Ευρώ.
 

Επιστημονική υπεύθυνη: Ελευθερία Αργυροπούλου

EAC /EU, ποσό διαφοροποιούμενο ανάλογα με τα παραδοτέα κάθε έτους - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 

Επιχορηγούμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα LaDiva

Ακαδημαϊκά έτη 2011-2014

LaDiva

Language Learning and Language Teaching in multicultural environments: how to bring Language Diversity and language Variation in class (ακρωνύμιο LaDiva)

 

 
Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός να διερευνήσει τους μηχανισμούς οι οποίοι διέπουν την κατάκτηση και εκμάθηση μιας γλώσσας από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας μέσα σε πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα και, αφετέρου, να προχωρήσει στη σχεδίαση και την εφαρμογή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστημονική καθοδήγηση της κ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΖΑΚΩΣΤΑ, Επίκουρης Καθηγήτριας Γλωσσικής Ανάπτυξης και Αγωγής του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 35 προπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές, Έλληνες και ξένοι. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα προέρχονται, εκτός από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Κρήτης), από τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία και την Τουρκία.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από διάφορες δράσεις: παρακολούθηση σεμιναριακών διαλέξεων και εργαστηρίων, επισκέψεις σε σχολεία, επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς και άλλους πολιτισμικούς χώρους του Ρεθύμνου, ειδικότερα, και της Κρήτης γενικότερα.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του προγράμματος:
http://www.ip-ladiva.com
 
 

Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

 
Σοφία Χατζηστεφανίδου:
Ερευνητικό πρόγραμμα μικρού μεγέθους ύψους 2500 ευρώ από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης
 
 
Μαρίνα Σωτηροπούλου:
1) Επιστημονική διεύθυνση προγράμματος μικρού μεγέθους, με τίτλο «Συλλογή και επεξεργασία πανελλαδικών δεδομένων για την αισθητική εκπαίδευση στις Σχολές Επιστημών Αγωγής». Ποσό των 2500 ευρώ (κωδικός αριθμός 2880).
2) Επιστημονική διεύθυνση προγράμματος μικρού μεγέθους, με τίτλο “Παρουσίαση σε συνέδριο των ευρημάτων έρευνας σχετικής με την αισθητική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα“. Ποσό των 1000 ευρώ (κωδικός αριθμός 2966).
 
 
Ευανθία Συνώδη:
ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόγραμμα ΚΑ3208, ύψους 2.500€
 
 
Βασίλειος Οικονομίδης:
2009-2012: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. (2007 – 2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους".  (Κ.Α. 3020). Ύψος χρηματοδότησης: 107.456,00 Ευρώ.
2009-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού». (Κ.Α. 2915). Χρηματοδότηση 1.800,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2010-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Στατιστική στην Εκπαίδευση». (Κ.Α. 2915). Χρηματοδότηση 500,00 Ευρώ. ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 
Μαρία Κυπριωτάκη:
ΕΛΚΕ, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» ύψους 2.500 (χιλίων) ευρώ
 
Αικατερίνη Κορνηλάκη:
[1] ΕΛΚΕ, 2500 ευρώ, για το έργο «Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ & ΓΙΑΓΙΑΔΩΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
[2] ΕΛΚΕ, 2500 ευρώ, για το έργο «ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ».
 
Ευθυμία Γουργιώτου:
[1] Επιστημονική Υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος μικρού μεγέθους χρηματοδοτούμενου από τον ΕΛΚΕ με θέμα: Στάσεις και αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών και γονέων για τη μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο, σε συνεργασία με την κ. Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικ.
[2] Επιστημονική Υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος μικρού μεγέθους χρηματοδοτούμενου από τον ΕΛΚΕ με θέμα: Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: Αναλυτικά προγράμματα και  διδακτικές προσεγγίσεις.
[3] Helping teacher trainees listen to their class children’s voices and plan project related activities together (έχει υποβληθεί στον ΕΛΚΕ και αναμένεται απάντηση).
 
Νικόλαος Ζαράνης:
ΕΛΚΕ  1000€. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ως  Επιστημονικός Υπεύθυνος «Μικρού Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε συνεργασία με τον Καλογιαννάκη Μ.). Τίτλος του έργου: Διδασκαλία βασικών εννοιών από το χώρο των θετικών επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών).
 
Καλλιόπη Τρούλη:
ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης Πρόγραμμα  «μεγάλου μεγέθους» (κωδικός έργου 3050) 13390 ευρώ
 
Μαρία Μαρκοδημητράκη:
ΕΛΚΕ, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» ύψους 1.000 (χιλίων) ευρώ
 
Ελευθερία Αργυροπούλου:
Επιστημονική Υπεύθυνη στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ηγεσία στην Εκπαίδευση με έμφαση στην Προσχολική», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 3374)
 
Μιχάλης Καλογιαννάκης:
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Μικρού Μεγέθους» του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (Επιστημονικός Υπεύθυνος/Συντονιστής Ν. Ζαράνης). Τίτλος του έργου: Διδασκαλία βασικών εννοιών από το χώρο των θετικών επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) (2011-2012).
 
Μαρίνα Τζακώστα:
Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ. (Νοέμβριος 2009-Νοέμβριος 2010): Κόκκινο ψάρι ή κόκινο πσάρι; Η συμβολή της ορθογραφίας στη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας (2,500 ευρώ).
Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ. (Νοέμβριος 2010-Νοέμβριος 2011): Αντίληψη και παραγωγή προστριβόμενων φθόγγων στην κατάκτησή της ελληνικής ως μητρικής και την εκμάθησή της ως δεύτερης γλώσσας (2,500 ευρώ).
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΚΥ) – ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΡΑΣΜΟΣ: Language learning and language teaching in multicultural environments: how to bring language diversity and language variation in class (LaDiVa) (42,300 ευρώ).
 
 

Επιχορηγούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

Ακαδημαϊκά έτη 2003-2008

Α) Ανάληψη και συντονισμός του προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IIIA / Ελλάδα – Κύπρος, Μέτρο 2.3, με τίτλο: «Ο ψηφιακός κόσμος της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και νηπίων στην Ελλάδα και την Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (4/2007 – 8/2008).
 Συμπράττοντες φορείς: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Κιτσαράς, Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης. Συμμετέχοντα μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης: Γεώργιος Κιτσαράς, Καθηγητής, Ευφημία Τάφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια.
 
Σκοπός: Ο γενικός σκοπός είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πύλης (portal) για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης, μέσω της οποίας θα διαδίδεται εκπαιδευτικό υλικό θεωρητικής και πρακτικής φύσης για τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Ειδικότερα, σκοπός της συμμετοχής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών είναι η δημιουργία υλικού για την υποβοήθηση της γλωσσικής και πιο συγκεκριμένα της φωνολογικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
 
Β) Ανάληψη και υλοποίηση του Προγράμματος  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 2004-2005. 
Επιστημονικός υπεύθυνος:  Γεώργιος Κιτσαράς, Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Συμμετέχοντα μέλη του Τμήματος: Γεώργιος Κιτσαράς, Καθηγητής,  Μάριος Πουρκός, Καθηγητής, Ευφημία Τάφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκουρος Καθηγητής.

 Γ) Ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πανελλήνια στάθμιση του Καταλόγου Ελέγχου Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία (Κ.Ε.Σ.Π.Η.)», το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

 Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκουρος Καθηγητής.
 
Συμμετέχοντα μέλη του Τμήματος: Ευφημία Τάφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί φοιτητές: Σ. Καλλιγιαννάκη, Κ. Κανδυλίδου, Α. Κυριάκου, Μ. Φασουλάκη.   
Σκοπός: Ο βασικός σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η στάθμιση σε ελληνικό πληθυσμό 1000 παιδιών του Καταλόγου Ελέγχου Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία (ΚΕΣΠΗ) και η διερεύνηση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του καταλόγου. Στόχος του ΚΕΣΠΗ είναι η αντικειμενική ανίχνευση προβλημάτων συμπεριφοράς, τα οποία παρουσιάζουν τα παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών μέσα στην προσχολική τάξη. 

Δ) Ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παχύσαρκα Παιδιά: Πότε αρχίζει και πώς εξελίσσεται ο κοινωνικός τους  στιγματισμός» το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Ερευνητική Ομάδα: Kατερίνα Ν. Κορνηλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε Πανεπιστημίου Κρήτης, Γρηγόρης Χλουβεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

Συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί φοιτητές: Στεφανία-Όλγα Χριστοφοράκη, Αικατερίνα-Βαρβάρα Κανδυλίδου

Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι να εξετάσει τον κοινωνικό στιγματισμό που συνοδεύει τα παχύσαρκα άτομα, να μελετήσει πότε αυτός αρχίζει και πώς εξελίσσεται, μελετώντας δια-ηλικιακά παιδιά προσχολικής και παιδικής ηλικίας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στην διερεύνηση των αρνητικών στερεοτύπων που φέρουν τα παιδιά για τα παχύσαρκα άτομα όσο και στην μελέτη της κοινωνικής θέσης των ίδιων των παχύσαρκων παιδιών μέσα στη σχολική τάξη.