Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες: Β. Οικονομίδης, 6974324979, vasoikon@yahoo.com

Ρέθυμνο, 22-9-2022
Αρ. Πρωτ.22170/948

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης η υλοποίηση της «Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών» (ΔΠΑ 100), στο πλαίσιο της «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του  Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, στους φορείς που παρατίθενται στον σχετικό Πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΠΑ 100. Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100) αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο παιδαγωγικό έργο των φορέων απασχόλησης, στο πλαίσιο του   χειμερινού εξαμήνου για δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης και για έως είκοσι πέντε (25) θέσεις Πρακτικής Άσκησης εκτός αν υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από φορείς και φοιτητές.  Στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-2023 μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες που διανύουν τουλάχιστον το Γ΄ εξάμηνο σπουδών και όσοι/ες θα έχουν την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας του Π.Τ.Π.Ε. έως και τον Ιανουάριο 2023.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση και την καρτέλα φοιτητή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας  του Π.Τ.Π.Ε. ptpe@edc.uoc.gr  και κοινοποίηση στο e-mail του Β. Οικονομίδη vasoikon@yahoo.com και από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 5  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00. Η Αίτηση Φοιτητών, η Καρτέλα Φοιτητών και ο Πίνακας των Φορέων Απασχόλησης, και ο Κανονισμός της ΔΠΑ 100 (όπου αναφέρονται και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών)  διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el/page/7521/ameivomeni-praktiki-askisi      

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης   στις Οκτωβρίου 2022.

Στην Πρακτική Άσκηση γίνονται δεκτοί φοιτητές/τριες ΑμεΑ, χωρίς κριτήρια. Το ποσοστό των θέσεων πρακτικής άσκησης που αναλογούν στην ειδική κατηγορία των ΑμεΑ ανέρχεται στο 5% του συνόλου των θέσεων της εκάστοτε πρόσκλησης με επιδότηση από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Για να γίνει η εφαρμογή του κριτηρίου ο φοιτητής/τρια οφείλει να προσκομίσει στη Γραμματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι φοιτητές/τριες των μεγαλύτερου έτους σπουδών.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα αυτό θα πρέπει να δηλώσουν εκ των προτέρων ως μάθημα ελεύθερης επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου τη ΔΠΑ 100 μέσω του συστήματος δήλωσης μαθημάτων, το οποίο θα παραμένει «ανοικτό» για τη ΔΠΑ 100 έως την επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής και κατανομής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Φοιτητές/τριες που δε θα επιλεγούν τελικά για συμμετοχή στη ΔΠΑ 100 θα έχουν τη δυνατότητα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να επιλέξουν άλλο μάθημα στη θέση της.

Β. Οικονομίδης

Καθηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΦΕΚ Μέτρα (584.58 KB)