Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

 

Για τα (παρούσα) πρόσκληση, αίτηση συμμετοχής, καρτέλα φοιτητή
- Δείτε παρακάτω τα επισυναπτόμενα αρχεία της περιόδου 2023-2024

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ρέθυμνο, 13/02/2024
Α. Π.: οικ. 3405

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση φοιτητών για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης η υλοποίηση της «Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών» (ΔΠΑ 100),  στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6004527, κατά το Εαρινό Εξάμηνο του  Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024. Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100) αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο παιδαγωγικό έργο των φορέων απασχόλησης, στο πλαίσιο του Eαρινού εξαμήνου για δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης (1 Απριλίου 2024 έως 31 Μαΐου 2024) και για τριάντα επτά (37) θέσεις Πρακτικής Άσκησης  (22 θέσεις σε Δημόσιους Φορείς, 15 θέσεις σε Ιδιωτικούς).  

Στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Εαρινού (Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2023-2024 μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες που διανύουν τουλάχιστον το Γ΄ εξάμηνο σπουδών και όσοι/ες θα έχουν την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας του Π.Τ.Π.Ε. έως και τον Ιούνιο 2024.

            Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση και την καρτέλα φοιτητή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας  του Π.Τ.Π.Ε. ptpe@edc.uoc.gr  και κοινοποίηση στο e-mail του Θεόδωρου Ελευθεράκη elefthet@uoc.gr από τη Tρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00. Η Αίτηση Φοιτητών, η Καρτέλα Φοιτητών και ο Πίνακας των Φορέων Απασχόλησης, και ο Κανονισμός της ΔΠΑ 100 (όπου αναφέρονται και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών)  διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος          https://ptpe.edc.uoc.gr/el/dieyrymeni-praktiki-askisi

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Στην Πρακτική Άσκηση γίνονται δεκτοί φοιτητές/τριες ΑμεΑ, χωρίς κριτήρια. Το ποσοστό των θέσεων πρακτικής άσκησης που αναλογούν στην ειδική κατηγορία των ΑμεΑ ανέρχεται στο 5% του συνόλου των θέσεων της εκάστοτε πρόσκλησης μεεπιδότηση από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Για να γίνει η εφαρμογή του κριτηρίου ο φοιτητής/τρια οφείλει να προσκομίσει στη Γραμματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι φοιτητές/τριες των μεγαλύτερου έτους σπουδών.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μάθημα αυτό θα πρέπει να δηλώσουν εκ των προτέρων ως μάθημα ελεύθερης επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου τη ΔΠΑ 100 μέσω του συστήματος δήλωσης μαθημάτων, το οποίο θα παραμένει «ανοικτό» για τη ΔΠΑ 100 έως την επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής και κατανομής των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Φοιτητές/τριες που δε θα επιλεγούν τελικά για συμμετοχή στη ΔΠΑ 100 θα έχουν τη δυνατότητα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να επιλέξουν άλλο μάθημα στη θέση της.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης αποκλειστικά επί της ορθής μοριοδότησης, την οποία μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του τμήματος ptpe@edc.uoc.gr το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αρχική ανακοίνωση της λίστας επιλογής. Οι προσωρινοί πίνακες με την προθεσμία ενστάσεων, καθώς και τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα νέα – ανακοινώσεις της Γραμματεία του Τμήματος, στο site της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

Η αμοιβή του/της  φοιτητή/τριας  ανέρχεται στο ποσό των 280 € μικτά τον μήνα.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Θεόδωρος Ελευθεράκης

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΦΕΚ Μέτρα (584.58 KB)