Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα Erasmus

Κριτήρια ERASMUS – μετακίνηση φοιτητών


Erasmus και Πανεπιστήμιο Κρήτης


- Υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και έχουν εγγραφεί στο δεύτερο έτος.

- Οι φοιτητές του ΠΤΠΕ (προπτυχακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν την απόλυτη προτεραιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως προς τις συμφωνίες του Τμήματος σε σχέση με τους φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση όπου υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΠΚ. Η σειρά κατάταξής τους γίνεται με βάση τα κριτήρια του Τμήματος από το οποίο προέρχονται (και όχι του ΠΤΠΕ).

- Επιτυχής εξέταση σε 20 τουλάχιστον μαθήματα ανεξάρτητα από την κατηγορία τους.

- Σχετικά με τις ισοβαθμίες προπτυχιακών φοιτητών προηγούνται φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του ΠΤΠΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας φοιτητών ίδιων εξαμήνων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος στα μαθήματα, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 7.

- Έγκαιρη/ εμπρόθεσμη μετακίνηση του φοιτητή.

- Πλήρης αντιστοίχηση μαθημάτων και συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα στο ίδρυμα υποδοχής πριν από τη αναχώρηση του φοιτητή.

- Όσον αφορά την αντιστοίχιση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής με υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΤΠΕ, ο ακαδημαϊκός συντονιστής του ΠΤΠΕ σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ που διδάσκει το υποχρεωτικό μάθημα ελέγχουν, πριν φύγει ο φοιτητής, το περίγραμμα του μαθήματος, ώστε να δωθεί η τελική άδεια στον φοιτητή να το δηλώσει και να το παρακολουθήσει στο εξωτερικό.

- Κατόπιν αποδοχής της «συμφωνίας σπουδών» από τους συμβαλλόμενους, η περίοδος σπουδών του φοιτητή στο εξωτερικό θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως και να αντικαθιστά αντίστοιχη περίοδο σπουδών στο Τμήμα του.

- Τα μαθήματα που θα περιέχονται στη «συμφωνία σπουδών» του, θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό των 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως. Για να θεωρηθεί η παραμονή του φοιτητή στο εξωτερικό επιτυχής θα πρέπει αν επιστρέψει με τουλάχιστον 25 πιστωτικές μονάδες (ECTS), γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

- Ελάχιστο αποδεικτικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας είναι το επίπεδο Β2. Για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες ζητείται βαβαίωση επάρκειας στην επίσημη γλώσσα του πανεπιστημίου υποδοχής, εφόσον δεν προσφέρονται στα αντίστοιχα ιδρύματα μαθήματα στα αγγλικά.

- Για την αναγνώριση της διδακτικής ασκήσης ισχύουν τα παρακάτω: Α. Κατάθεση προγράμματος πρακτικής εκ μέρους των διδασκόντων μαζί με την τελική βαθμολογία. Β. Συμμόρφωση των τμημάτων προς τις κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους σχετικούς φορείς.

Πιο συγκεκριμένα:

• Οι δευτεροετείς φοιτητές να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 13 εργαστήρια και να κάνουν τουλάχιστον 13 παρατηρήσεις σε νηπιαγωγεία (για παιδιά 3-6 ετών) στη χώρα που επισκέπτονται. Αν η επίσκεψη στο εξωτερικό γίνει το χειμερινό εξάμηνο, οι δευτεροετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Ρέθυμνο κατά το εαρινό εξάμηνο. Αυτό όμως θα πρέπει να το δηλώσουν από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

• Οι τριτοετείς φοιτητές να διδάξουν τουλάχιστον για δύο ημέρες σε νηπιαγωγεία (για παιδιά 3-6 ετών) στη χώρα που επισκέπτονται σε κάθε εξάμηνο.

• Οι τεταρτοετείς από 8 ολόκληρες ημερήσιες διδασκαλίες σε νηπιαγωγεία (για παιδιά 3-6 ετών) στη χώρα που επισκέπτονται σε κάθε εξάμηνο.

- Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΠΕ έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έναντι των προπτυχιακών φοιτητών, εφόσον πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, αυτοί καλύπτουν κενές θέσεις προπτυχιακών φοιτητών, αν υπάρχουν.

Βασικά κριτήρια για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελούν:

o Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων και η εγγραφή τους στο δεύτερο έτος.

o Ο μέσος όρος επίδοσής τους.

o Η καλή γνώση της αγγλικής ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής (επιπέδου Β2 και πάνω).

o Η συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κατεύθυνσης ή τον επιβλέποντα της εργασίας τους.

o Για μετακίνηση διδακτορικών φοιτητών χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και η καλή γνώση της αγγλικής ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής (επιπέδου Β2 και πάνω).