Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (στο εξής: ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, προκειμένου να είναι σε θέση: α) να εργαστούν αποτελεσματικά σε επαγγελματικούς χώρους που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους, β) να ασχοληθούν αποτελεσματικά με τη μελέτη και την έρευνα στα γνωστικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα, και γ) να καταστούν πολίτες με κριτικό πνεύμα, υψηλό ήθος, ανθρωπιστική παιδεία, αυξημένο αίσθημα ευθύνης και διάθεση διαρκούς κοινωνικής προσφοράς. Ο ιστότοπος του Τμήματος αποτελεί το κύριο μέσο επικοινώνησης της πολιτικής ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (στο εξής: ΠΠΣ).

Η δομή και οργάνωση του ΠΠΣ στο ΠΤΠΕ έχουν στηριχθεί στους εξής βασικούς πυλώνες:

Α) Φοιτητοκεντρική προσέγγιση στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του ΠΠΣ, με  έμφαση στις ατομικές ιδιαιτερότητες των φοιτητών ως προς τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.

Β) Η μάθηση θα πρέπει να επιτυγχάνεται κυρίως με ενεργητικές μεθόδους από την πλευρά του φοιτητή δίνοντάς του την ευκαιρία να αναζητήσει τη γνώση τόσο μέσω ανεξάρτητων τρόπων όσο και μέσω συνεργατικών προσεγγίσεων.

Γ) Συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών με τις Επιστήμες της Αγωγής και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και τη μελέτη της πρώιμης παιδικής ηλικίας μέσω μίας πολύπλευρης και διεπιστημονικής προσέγγισης, υποστηριζόμενης από επιστημονική ύλη ανταποκρινόμενη στην αιχμή του εκάστοτε γνωστικού πεδίου.

Δ) Συνοχή μεταξύ των ποικίλων διδακτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών και μεταξύ του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών. Ειδικότερα, ως προς το επίπεδο του ΠΠΣ η συνοχή επιτυγχάνεται μέσω της θεωρητικής κατάρτισης (παραδόσεις), της εισαγωγής σε μια πρωτόλεια ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα (σεμινάρια), της  ανάπτυξης αυτόνομων ερευνητικών και συγγραφικών ικανοτήτων (πτυχιακή εργασία), και της εφαρμοσμένης γνώσης (διδακτικές ασκήσεις).

Ε) Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσω των διδακτικών ασκήσεων του ΠΠΣ που αποτελούν το πλέον εφαρμοσμένο τμήμα του Προγράμματος, το οποίο έχει ως ευρύτερο στόχο τη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τη διδακτική πράξη.

ΣΤ) Έλεγχος αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ μέσω διαφόρων πηγών ανατροφοδότησης, όπως οι ρυθμοί φοιτητικών ροών, οι παρατηρήσεις των φοιτητών κατά τις αξιολογήσεις των μαθημάτων, καθώς και η παρακολούθηση του βαθμού και της ποιότητας επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος.

Ζ) Υλοποιήσιμο πρόγραμμα σπουδών ως προς την εφαρμογή του και με δυνατότητες αναθεώρησης με βάση το πλαίσιο και τις δυνατότητες του Τμήματος.

Η) Διαμόρφωση του ΠΠΣ με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής.

 

Ο φοιτητοκεντρικός προσανατολισμός του ΠΠΣ αποτελεί κύρια μέριμνα του ΠΤΠΕ και υπηρετείται από τους ακόλουθους συναφείς στόχους που το Τμήμα έχει θέσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί το πλέον κατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο:

Α) Διεξαγωγή και δημοσιοποίηση έρευνας υψηλού επιπέδου.

Β) Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων, την ενθάρρυνση της διεθνούς κινητικότητας και των διεθνών συνεργασιών, καθώς και την ενεργό παρουσία των μελών του Τμήματος σε διεθνή συνέδρια, διεθνείς ερευνητικές ομάδες και λοιπές συγγενείς δράσεις υψηλού επιπέδου που ενισχύουν τόσο τη διεθνή φυσιογνωμία και αναγνωρισιμότητα του Τμήματος όσο και τη σχέση του με την τοπική κοινωνία.

Γ) Σύνδεση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων του Τμήματος με την αγορά εργασίας και τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας.

Δ) Διαρκής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων, των διοικητικών υπηρεσιών και της ερευνητικής παραγωγής του Τμήματος με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους και γνώμονα την αριστεία.

Ε) Φροντίδα για την ανάπτυξη υποδομών και διοικητικών υπηρεσιών με στόχο την άρτια εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: