Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μανωλίτσης Γεώργιος
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2831077665
Γραφείο: 107
Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα - 11:30-14:30
Βιογραφικό Προσωπική ιστοσελίδα
researchgate google scholar
Μανωλίτσης Γεώργιος
Καθηγητής

Παιδαγωγική Ψυχολογία & Προσχολική Ηλικία

Πεδία έρευνας
Αναδυόμενος γραμματισμός
Μάθηση του γραπτού λόγου μεταξύ διαφόρων ορθογραφικών συστημάτων
Γονική εμπλοκή
Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών
Πρώιμη παρέμβαση & μάθηση του γραπτού λόγου
Μοροφολογική επίγνωση και ο ρόλος της στη μάθηση του γραπτού λόγου
Προβλήματα συμπεριφοράς στην προσχολική ηλικία
Πρώιμη παρέμβαση υποστήριξης θετικής συμπεριφοράς
Σπουδές
PhD, Επιστήμες της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2000
MSc, Ψυχολογία & Αγωγή του Αναπτυσσομένου Ανθρώπου, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1996
BSc, Παιδαγωγική, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1994
Ακαδημαϊκές θέσεις
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Καθηγητής, 09-2018 έως σήμερα
 • Kargiotidis, A, & Manolitsis, G. , Are children with early literacy difficulties at risk for anxiety disorders in late childhood? , Annals of Dyslexia. , 2023

    Σύνδεσμος

 • Kargiotidis, A. Mouzaki, A., Kagiampaki, E., Marinakis, G. Vervelaki, A. - M., Boufachrentin, N., & Manolitsis, G. , Modeling the Effects of Oral Language Skills on Early Reading Development in an Ortho-graphically Consistent Language. , Scientific Studies of Reading , 2023 , 27(3) : 272 - 288

    Σύνδεσμος

 • Grigorakis, I., Kargiotidis, A., Mouzaki, A., & Manolitsis, G. , Early oral language precursors of different types of reading difficulties in a consistent or-thography. , Frontiers in Education , 2022 , 7:959374

    Σύνδεσμος

 • Vretudaki, E., Tafa, E., & Manolitsis, G. , Retelling as a means of story structure and story content understanding. , International Journal of Early Years Education , 2022

    Σύνδεσμος

 • Grigorakis, I., & Manolitsis, G.. , Longitudinal effects of different aspects of morphological awareness skills on early spelling development. , Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal , 2021 , 34(4) : 945 - 979

    Σύνδεσμος

 • Kargiotidis, A., Grigorakis, I., Mouzaki, A., & Manolitsis, G. , Differences in oral language growth between children with and without literacy difficulties: Evidence from early phases of learning to read and spell in Greek. , Australian Journal of Learning Difficulties , 2021 , 26(2) : 89 - 112

    Σύνδεσμος

 • Hornburg, C. B., Borriello, G. A., Kung, M., Lin, J., Litkowski, E., Cosso, J., Ellis, A., King, Y., Zippert, E., Cabrera, N. J., Davis-Kean, P., Eason, S. H., Hart, S. A., Iruka, I. U., LeFevre, J.-A., Simms, V., Susperreguy, M. I., Cahoon, A., Chan, W. W. L., Cheung, S. K., Coppola, M., De Smedt, B., Elliott, L., Estévez-Pérez, N., Gallagher-Mitchell, T., Gardner-Neblett, N., Gilmore, C., Leyva, D., Maloney, E. A., Manolitsis, G., Melzi, G., Mutaf-Yıldız, B., Nelson, G., Niklas, F., Pan, Y., Ramani, G .B., Skwarchuk, S.-L., Sonnenschein, S., & Purpura, D. J. , Next directions in measurement of the home mathematics environment: An international and interdisciplinary perspective , Journal of Numerical Cognition , 2021 , 7(2) : 195 - 220

    Σύνδεσμος

 • Inoue, T., Manolitsis, G., de Jong, P. F. de, Landerl, K., Parrila, R., & Georgiou, G. K. , Home literacy environment and early literacy development across languages varying in or-thographic consistency. , Frontiers in Psychology , 2020

    Σύνδεσμος

 • Georgiou, G. K., Torppa, M., Landerl, K., Desrochers, A., Manolitsis, G., de Jong, P. F., & Parrila, R. , Reading and Spelling Development Across Languages Varying in Orthographic Consistency: Do Their Paths Cross? , Child Development , 2020 , 91

    Σύνδεσμος

 • Manolitsis G., Georgiou G. K., Inoue T., & Parrila R. , Are Morphological Awareness and Literacy Skills Reciprocally Related? Evidence From a Cross-Linguistic Study , Journal of Educational Psychology , 2019 , 111(8) : 1362 - 1381

    Σύνδεσμος

 • Landerl, K., Freudenthaler, H., Heene, M., De Jong, P., Desrochers, A., Manolitsis, G., Parrila, R., Georgiou, G. K. , Phonological Awareness and Rapid Automatized Naming as Longitudinal Predictors of Reading in Five Alphabetic Orthographies with Varying Degrees of Consistency , Scientific Studies of Reading , 2019 , 23 : 220 - 234

    Σύνδεσμος

 • Liu, C., Georgiou, G. K., & Manolitsis, G. , Modeling the Relationships of Parents’ Expectations, Family’s SES, and Home Literacy Environment with Emergent Literacy Skills and Word Reading in Chinese. , Early Childhood Research Quarterely , 2018 , 43 : 1 - 10

    Σύνδεσμος

 • Desrochers, A., Manolitsis, G., Gaudreau, P., Georgiou, G.K. , Early contribution of morphological awareness to literacy skills across languages varying in orthographic consistency , Reading and Writing:An Interdisciplinary Journal , 2018 , 31(8) : 1695 - 1719

    Σύνδεσμος

 • Georgiou, K. G., Hirvonen, R., Manolitsis, G., & Nurmi, J.-E. , Cross-lagged relations between teacher- and parent-ratings of children's task avoidance and different literacy skills. , British Journal of Educational Psychology , 2017 , 87 : 438 - 455

    Σύνδεσμος

 • Manolitsis, G., Grigorakis, I., & Georgiou, G. K. , The longitudinal contribution of early morphological awareness skills to reading fluency and comprehension in Greek. , Frontiers in Psychology , 2017 , doi: 10.3389/fpsyg.2017.01793.

    Σύνδεσμος

 • Markodimitraki, M., Linardakis, M., Kypriotaki, M., & Manolitsis, G. , The impact of preschool twins' physical difficulties on parental perceptions towards separation, closeness and friendship , Early Child Development and Care , 2016 , 186(4) : 544 - 561

 • Manolitsis G., & Georgiou G. K. , The cognitive profiles of poor readers/good spellers and good readers/poor spellers in a con-sistent orthography: A retrospective analysis. , Preschool & Primary Education , 2015 , 3(2) : 103 - 116

    Σύνδεσμος

 • Manolitsis, G., Georgiou G. K., & Tziraki, N. , Examining the effects of home literacy and numeracy environment on early reading and math acquisition , Early Childhood Research Quarterly , 2013 , 28 : 692 - 703

    Σύνδεσμος

 • Markodimitraki, M., Kypriotaki, M., Ampartzaki, M., & Manolitsis, G. , Effects of context and facial expression on imitation tasks in pre-school children with autism. , Early Child Development and Care, , 2013 , 183 : 1275 - 1292

 • Manolitsis, G., & Tafa, E. , Letter-name letter-sound and phonological awareness: Evidence from Greek-speaking kinder-garten children , Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal , 2011 , 24 : 27 - 53

 • Kypriotaki, M., & Manolitsis, G. , Teachers’ evaluations for the detection of primary school children with attention deficit hyper-activity disorder , European Journal of Special Needs Education , 2010 , 25(3) : 269 - 281

 • Manolitsis, G., Georgiou, G., Stephenson, K., & Parrila, R. , Beginning to read across languages varying in orthographic consistency: Comparing the effects of non-cognitive and cognitive predictors , Learning and Instruction , 2009 , 19(6) : 466 - 480

 • Tafa, E., & Manolitsis, G. , A longitudinal literacy profile of Greek precocious readers , Reading Research Quarterly , 2008 , 43(2) : 165 - 185

 • Tafa, E., & Manolitsis, G. , Attitudes of Greek parents of typically developing kindergarten children towards inclusive ed-ucation , European Journal of Special Needs Education , 2003 , 18(2) : 155 - 171

 • Γρηγοράκης, Ι., & Μανωλίτσης, Γ. , Η συμβολή της μορφολογικής επίγνωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ικανότητας ορθογραφημένης γραφής , Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, , 2016 , 4 : 128 - 148

 • Μανωλίτσης, Γ. , Ο αναδυόμενος γραμματισμός στην προσχολική εκπαίδευση: Νέα ζητήματα και εκπαιδευτικές προτάσεις , Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση , 2016 , 4(1) : 3 - 34

 • Μανωλίτσης, Γ., & Τάφα, Ε. , Κατάλογος ελέγχου για την ανίχνευση προβλημάτων συμπεριφοράς στην προσχολική ηλικία. , Ψυχολογία , 2005 , 12(2) : 153 - 178

 • Μανωλίτσης, Γ. , Η εμπλοκή των γονέων στην προσχολική αγωγή. , Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών , 2004 , 10 (38) : 121 - 145

 • Μανωλίτσης, Γ., Μιχαλοπούλου, Σ., & Μπαγιώκος, Γ. , Φαινόμενα πειθούς στη γλώσσα των παιδιών: Ανάλυση συζήτησης , Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού , 1996 , 2 : 80 - 94

 • Μανωλίτσης, Γ. , Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ανίχνευση προβλημάτων συμπερι-φοράς με τον ΚΕΣΠΗ-Α. , 2013 , Πεδίο , Αθήνα

 • Μανωλίτσης, Γ. , Μέτρηση και αξιολόγηση μεταγλωσσικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 5-6 ετών. , 2000 , Γρηγόρης , Αθήνα

 • Manolitsis G. , How effective is the morphological awareness instruction on early literacy skills? , 2017 , In C. McLachlan & A. Arrow (Eds.) , Springer , Singapore : 151 - 174

 • Κυπριωτάκη, Μ., Φραγγογιάννη, Μ.-Ε., & Μανωλίτσης, Γ. , Γονείς και παιδιά με και χωρίς εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση: αντιλήψεις, σχέσεις αλληλε-πίδρασης και δραστηριότητες. , 2010 , Σε Αικ. Κορνηλάκη, Μ. Κυπριωτάκη, & Γ. Μανωλίτσης (Επ.) , Πεδίο , Αθήνα : 147 - 174

 • Γεωργίου. Γ. Κ., Μανωλίτσης, Γ., Inoue, T. , Πρώιμοι δείκτες πρόβλεψης αναπτυξιακών παραμέτρων της μορφολογικής επίγνωσης. , 2023 , Σε Τσεσμελή, Σ.Ν. & Μανωλίτσης, Γ. (Επ.) Μορφολογικές Διαδικασίες στον Γραπτό Λόγο για την Ελληνική Γλώσσα (87-114) , Επίκεντρο

    Σύνδεσμος

 • O’ Donnell, A. M., Reeve, J., & Smith, J. K. (Επιμ. Γ. Μανωλίτσης & Φ. Αντωνίου) , Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αναστοχασμός για Δράση. , 2021 , Gutenberg. , Αθήνα

 • Newby, P. (Επιμ. Γ. Μανωλίτσης) , Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση , 2019 , Πεδίο , Αθήνα : 1 - 832

    Σύνδεσμος

 • Garbe, C., Koutsogiannis, D., Lafontaine, D., Manolitsis, G., Shiel, G., Tafa, E., … Wagner, C. , Literacy in Greece: Country report - Children and Adolescents. , 2016 , European Literacy Network , Koln, Germany

    Σύνδεσμος   Αρχείο

 • Tafa, E., Manolitsis, G., Koutsogiannis, D., Antonopoulou, S., Chlapana, E., Papoulia-Tzelepi, P., & Pavlidou, M. , Literacy in Greece country report short version , 2016 , European Literacy Network , Koln, Germany

    Σύνδεσμος   Αρχείο

 • European Literacy Policy Network (ELINET) , Lifelong Learning Programe European Union , 02/2014 - 03/2016 Δείτε περισσότερα...

  Established in February 2014, the European Literacy Policy Network (ELINET) unifies 77 partner organisations from 28 European countries (including 24 EU member states) engaged in literacy policy-making and reading promotion in Europe.

  Countries involved

  Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom

 • EQUAP - Enhancing quality in early childhood education and care through participation , Erasmus+: KA2 Strategic Partnerships (code: 2014-1-IT02-KA201-004091) , 02/2014 - 08/2017 Δείτε περισσότερα...
 • Literacy Development Across Languages , Social Sciences and Humanities Research Council of Canada– SSHRC. , 06/2010 - 08/2015 Δείτε περισσότερα...

  Σκοπός: Η μελέτη της ανάπτυξης αναγνωστικών και ορθογραφικών δεξιοτήτων μεταξύ 5 ορθογραφικών συστημάτων (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ολλανδικά). 

  Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

  1. Desrochers, A., Manolitsis, G., Gaudreau, P., Georgiou, G.K. (in press). Early Contribution of Morphological Awareness to Literacy Skills across Languages Varying in Orthographic Consistency. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal.
  2. Georgiou, K. G., Hirvonen, R., Manolitsis, G., & Nurmi, J.-E. (2017). Cross-lagged relations between teacher- and parent-ratings of children's task avoidance and different literacy skills. British Journal of Educational Psychology, 87, 438-455. doi:10.1111/bjep.12158
 • Προώθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας , Ευρωπαϊκή Ένωση , 03/2021 - 02/2024 Δείτε περισσότερα...

  The focus of this policy experiment is to develop evidence-based policies and practices to enhance the teaching profession and improve the teacher quality and their careers in ECEC settings, by focusing on Positive Education and Positive Behaviour Support. The policy measure to be tested is a whole school program and staff development, informed by two well researched bodies of work: (1) Positive education and promoting teacher well-being and (2) School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) framework. The main hypothesis is that enhancing the participating early childhood teachers’ well-being and building their skills to design and implement the SWPBS framework, will have a positive impact on their professional well-being, job satisfaction, self-efficacy and will reduce their burnout levels. A randomized wait-list controlled trial will be conducted. The proposed intervention will be implemented with 60 ECEC settings, 300 early childhood teachers and 2000 children in four countries (Greece, Cyprus, Portugal, Romania).

  Ιστότοπος: https://prowproject.eu

 • Ο ρόλος του ρυθμού ανάπτυξης προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων στον εντοπισμό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο και στη διαμόρφωση του μαθησιακού τους προφίλ , ΕΔΒΜ103 Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β , 02/2020 - 04/2021